STARTstöd för kulturskapare

2020 års ansökningstider
15 februari -15 mars

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella/yrkesverksamma kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet med STARTstöd är att kulturskapare ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet samt jämställdhet och jämlikhet. Max stöd som kan beviljas är 25 000 kr.

Särskilda villkor

  • STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur kan ansöka om stödet.
  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
  • Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet.

Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2020

15 februari - 15 mars

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer vid sidan om våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Använd formuläret nedan och bifoga budget. Ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt under ansökningsperioden.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress.

Beviljade medel utbetalas och redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

OBS! Läs detta innan ni fyller i formuläret!

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan i vanligt ordprogram och sedan kopierar in texten i formuläret. På så vis riskerar ni inte att förlora något om ansökan inte skulle skickas in av någon anledning.

Om ni har fyllt i ansökan på rätt sätt och skickat in så ska ni få en bekräftelse till den e-postadress ni har angett. Får ni ingen bekräftelse så betyder det att något har blivit fel och ni behöver skicka in ansökan på nytt.


Startdatum * (obligatorisk)
Startdatum
Slutdatum * (obligatorisk)
Slutdatum
Projektet är av typen * (obligatorisk)
Projektet är av typen
Ange syfte och eventuella samarbetspartners

Jämställdhet handlar om lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Jämlikhet handlar om lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det kan t.ex. handla om en eventuell fortsättning, om projektet ska resultera i nya ansökningar eller möjligheten att hitta samarbetspartners eller kunder

Bifogade filer
Till ansökan ska en budget bifogas. Av budgeten ska framgå beräknade eller beviljade specificerade intäkter samt beräknade specificerade kostnader. Varje intäkt eller kostnad ska specificeras. Budgeten ska vara i balans, det vill säga intäkterna och kostnaderna måste vara lika stora. Intäkter kan vara andra sökta bidrag, sponsring, eller eget kapital. Kostnader kan vara arvoden eller arbetskostnader, lokal, teknik, marknadsföring eller andra kostnader.


Det kan t.ex. vara arbetsprover, CV eller andra bilagor som styrker den sökandes professionalism

Det kan t.ex. vara arbetsprover, CV eller andra bilagor som styrker den sökandes professionalism

Det kan t.ex. vara arbetsprover, CV eller andra bilagor som styrker den sökandes professionalism
Behörighet * (obligatorisk)
Behörighet

Intygande * (obligatorisk)
Den sökande kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.
Intygande


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214