Brännbart för unga

Brännbart är ett stipendium som ska stimulera ungt arrangörskap och öka ungas delaktighet i kulturlivet. Brännbart kan sökas av föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtland Härjedalen. Personer under 18 år skall ha förmyndares godkännande. Stipendiet är på max 5000 kr per projekt/arrangemang och kan bara sökas en gång/år för samma eller motsvarande projekt.

Särskilda villkor

  • Stipendiet får ges till föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år skall ha förmyndares samtycke.
  • Stipendiet ges inte till organisationer som erhåller årligt organisationsbidrag från Region Jämtland Härjedalen.
  • Stipendiet får användas för projekt/arrangemang av konstnärlig eller kulturell karaktär. Projektet/arrangemanget skall vara publikt, d.v.s. vara riktat till och marknadsfört bland unga samt äga rum inom Jämtlands län.
  • Stipendiet får inte gå till projekt/arrangemang som initierats eller drivs av vuxna, som genomförs för en sluten grupp, för inköp av inventarier samt till lön eller arvode till arrangörerna.
  • Projektet/arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.
  • Projektet/arrangemanget genomförs som samarrangemang med Region Jämtland Härjedalen.

Ansökan görs på särskild Ansökningsblankett-Brännbart (xls)Excel

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)