Kulturpris och stipendium

Region Jämtland Härjedalens kulturstipendier och kulturpris är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden så som teater, musik, dans, bild- och formkonst, litteratur, slöjd, design, film, kulturarv och andra jämförbara kulturområden. Priset och stipendierna ska delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen.

Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne

Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida
verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan max tre stipendiater. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning. Till ansökan ska bifogas motivering, arbetsprover och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

Kulturpris till Peterson-Bergers minne

Kulturpriset är ett erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Kulturpristagaren
ska vara en professionell aktör som har verkat inom kulturområdet samt haft stor betydelse för Jämtland Härjedalens kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå mottagare av kulturpriset. Motivering ska alltid anges. Det går inte att ansöka om kulturpriset för egen del.

Samiskt stipendium

Det samiska stipendiet är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland
Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska
kulturarvet. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå
mottagare av det samiska stipendiet. Stipendiet kan även sökas för egen del. Motivering ska alltid anges.

Arbetsstipendium inom scenkonst, litteratur samt bild- och formkonst

Arbetsstipendiet ska möjliggöra för professionella eller yrkesverksamma kulturskapare att
under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendiet kan ej sökas av
studerande. Stipendiet kan sökas av enskilda professionella eller yrkesverksamma
kulturskapare inom scenkonst, litteratur eller bild- och formkonst och syftar till att
stimulera till fortsatt skapande och utveckling av konstnärligt arbete. Till ansökan ska
bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover.

Mer information om detta kommer inom kort.

Så här ansöker eller nominerar du

Ansöknings-/nomineringstid

1 jan - 22 mars

Ansökan/nomineringen görs på nedanstående blankett (.docx). Blanketten tillsammans med andra handlingar som åberopas (arbetsprover eller liknande) skickas till

Region Jämtland Härjedalen
Kulturen
831 83 ÖSTERSUND

eller med e-post till
kulturbidrag@regionjh.se

Blanketter för ansökan/nominering

Kulturpris (docx)Word

Kulturstipendium (docx)Word

Samiskt stipendium (docx)Word

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214