Kulturbidrag

Från och med 2019 så förändras rutinerna för ansökningar av kulturbidrag. Kulturdatabasen kommer inte att användas för ansökningar om kulturbidrag utan det kommer finnas andra digitala blanketter som ska användas. Ansökningsperioderna kommer också att ändras. Mer information om detta kommer inom kort.

Område Kultur avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse, Kulturbidrag. I ansökan om Kulturbidrag ska anges om bidraget avser kulturprojekt, arrangemang eller produktion.

Syftet med Kulturbidrag är att stödja och stimulera aktiviteter som bidrar till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala kulturplanen. Övergripande prioriteringar för Kulturbidrag är konstnärlig kvalitet och förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

Särskilda villkor

 • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
 • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
 • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
 • Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
 • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

 • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.
 • Projekt som riktar sig till eller engagerar barn, ungdom, unga vuxna och äldre.

Arrangemang

 • Kulturarrangemang som är publika och minst 30 min. Konsertarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedel.
 • Kulturarrangemang som riktar sig till eller engagerar barn och unga.

Produktion

 • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst (ej musik).
 • Produktioner som är publika och minst 30 min.

Så här ansöker och redovisar ni

Ansökningstider

Ansökningstider och blankett för ansökan kommer inom kort.

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter det att aktuell ansökningsperiod har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas tillsammans med beslutet. 

Bidraget ska redovisas inom två månader efter arrangemangets/projektets genomförande på anvisad redovisningsblankett. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas. 

2 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214