Kulturstöd

Från och med 1 januari 2018 så har Region Jämtland Härjedalen nya regler för kulturbidrag. De tidigare bidragen, Fria anslaget, Hörbart och Görbart, har slagits samman till ett övergripande Kulturstöd.

Område Kultur avsätter årligen medel för att stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse, Kulturstöd. I ansökan om Kulturstöd ska anges om bidraget avser kulturprojekt, arrangemang eller produktion.

Syftet med Kulturstöd är att stödja och stimulera projekt och aktiviteter som bidrar till den regionala kulturpolitiska visionen samt prioriterade områden i den regionala kulturplanen. Övergripande prioriteringar för Kulturstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, samverkan, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och HBTQ-perspektiv.

Särskilda villkor

 • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
 • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
 • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
 • Kulturstödet får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
 • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

 • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.
 • Projekt som riktar sig till eller engagerar barn, ungdom, unga vuxna och äldre.

Arrangemang

 • Kulturarrangemang som är publika och minst 30 min. Konsertarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedel.
 • Kulturarrangemang som riktar sig till eller engagerar barn och unga.

Produktion

 • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst (ej musik).
 • Produktioner som är publika och minst 30 min.

OBS! Inför årets sista ansökningsperiod så finns det 100 000 kr kvar att söka för arrangemang respektive produktion. Projektbidragen är tyvärr slut för i år.

Så här ansöker och redovisar ni

Ansökningstider

 • 1 jan-15 feb
 • 1 april-15 maj
 • 1 aug-15 sep

Ansökan och redovisning görs via Kulturdatabasen. För att söka eller redovisa stöd går ni in på portalen och skapar ett konto. I systemet kan ni själva hålla koll på vilka ansökningar och redovisningar ni har samt status för respektive ansökan. OBS! Vi rekommenderar att ni läser och följer manualen nedan när ni gör era ansökningar.

Länk till Kulturdatabasen – digitala ansökningar.
http://pb.kulturdatabasen.se

Svar på vanliga frågor om ansökningsportalen finns i vår manual
Manual ansökningsportalen (pdf)Word

Beslut om bidrag fattas normalt inom två-tre veckor. Därefter får ni ett beslut hemskickat med post med rekvisiontionsblankett. Denna används för att rekvirera bidraget. Bidraget rekvireras så snart som möjligt efter beslut.

Bidraget ska redovisas inom två månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

2 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214