Information om registerutdrag och övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen

När du söker vård eller tandvård i Region Jämtland Härjedalen registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Jämtland Härjedalen ska kunna erbjuda en god och säker vård. De används också för att kvalitetssäkra regionens verksamhet och kan i vissa fall lämnas ut för forskning.

Enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning har du som är registrerad rätt till tillgång och insyn i de personuppgifter om dig som behandlas inom Region Jämtland Härjedalen.

Ansökan kan ske både skriftligt via brev och digitalt. Den måste innehålla din identitet så det inte är någon tvekan vilken person det avser. Det finns inga krav på underskrift, däremot måste personnummer uppges. Intyg om godmanskap eller förvaltarskap ska bifogas ansökan i de fall den sökande inte kan föra sin egen talan.

Vårdnadshavare får ansöka om sitt barns registerutdrag fram till dess att barnet fyller 15 år. Här kräver dock regionen en underskrift av vårdnadshavare. Om barnet har fler än en vårdnadshavare, ska ansökan om registerutdrag undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Barn kan efter att de fyllt 15 år göra en egen ansökan. För det fall barnet inte förmår göra en ansökan själv, kan vårdnadshavare även efter att barnet fyllt 15 år begära ut sitt barns registerutdrag. Vårdnadshavare måste i dessa fall t.ex. genom ett intyg av läkare styrka att barnet inte kan göra en ansökan själv. Eventuellt intyg ska bifogas ansökan.

Specificera gärna om uppgifter önskas från en viss verksamhet eller under en viss period. Eftersom merparten av de uppgifter som hanteras inom Region Jämtland Härjedalen är av mycket känslig karaktär kommer resultatet av din begäran att skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress och kan då hämtas ut mot uppvisande av legitimation på posten eller annat utlämningsställe. Det finns också möjlighet att hämta ut svaret i receptionen vid Regionens hus, mot uppvisande av legitimation. Om du önskar det så ange isåfall detta vid ansökan.

All information och registerutdraget är kostnadsfritt. Om begäran kan anses vara uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt pga. deras repetitiva art, får Region Jämtland Härjedalen ta ut en rimlig avgift för att täcka administrativa kostnader eller avslå begäran. Dataskyddsombudet avgör om begäran ska avgiftsbeläggas eller avslås.

Sökning efter dokumentation/register

Region Jämtland Härjedalen förfogar över många register vid olika verksamheter. Det finns ingen sammankoppling mellan merparten av dessa och det finns därför inget sätt att enkelt söka ut i vilket/vilka register som just du förekommer. Därför underlättar det mycket om du kan uppge vilka register eller verksamheter du vill ska ingå i din begäran samt om det avser en viss tidsperiod.

Sökning efter dokumentation/register görs av respektive verksamhet och tar normalt minst en månad eller mer beroende på omfattning. Tar handläggningen längre tid än en månad får du besked om det.

Vårdkontakter hos privata vårdgivare

Uppgifter från vårdkontakter som inletts hos privat vårdgivare, vilken är knuten till Region Jämtland Härjedalen genom avtal, kan bli registrerade inom Region Jämtland Härjedalen. I förekommande fall lämnar Region Jämtland Härjedalen ut uppgifterna till dig. Vill du endast ha ett registerutdrag från en viss privat vårdgivare måste du vända dig direkt till denne.

Journalanteckningar

Om det är en utskrift av dina journalanteckningar du önskar, så ska du i första hand vända dig till berörd hälsocentral eller klinik på sjukhuset. Mer information om detta finns på vår hemsida under ”politik och demokrati/allmänna handlingar/regionarkivet”.

Sammanfattning om du önskar ett registerutdrag

Region Jämtland Härjedalen kan tyvärr inte hantera begäran om samt utlämnande av registerutdrag elektroniskt. Begäran måste därför inkomma via mail eller brev till:

Dataskyddsombud
Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 29 Östersund

Eller via e-post:
dataskydd@regionjh.se

Ange ditt personnummer samt vad begäran omfattar. Specificera gärna om du önskar uppgifter från en viss verksamhet eller under en viss period.

Övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Förutom rätt till insyn i vilka personuppgifter som behandlas har du även följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Eftersom det även finns särskilda regler för hur Region Jämtland Härjedalen måste hantera allmänna handlingar och uppgifter om patienter så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta, utan kan komma att prövas.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till begränsning
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att personuppgifterna inte får hanteras på annat sätt än att de förvaras.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig raderas. När det gäller patientuppgifter så är denna rättighet kopplad till möjligheten att begära journalförstöring hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rätt till insyn i åtkomst
Du har rätt att få information om vilka vårdanställda som haft åtkomst till dina journaluppgifter, ett så kallat loggutdrag.

Skadestånd
Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du inte anser att Region Jämtland Härjedalen uppfyller dina rättigheter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Läs mer på www.datainspektionen.se

Vill du att någon av dessa åtgärder vidtas, ta kontakt med Region Jämtland Härjedalens dataskyddsombud via någon av kontaktvägarna nedan.

Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen, organisationsnummer 232100-0214, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: region@regionjh.se

Telefon: 063-15 30 00

Region Jämtland Härjedalen har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som Region Jämtland Härjedalen har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Jämtland Härjedalen efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Dataskyddsombud, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: dataskydd@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214