Så behandlar vi dina personuppgifter när du söker vård eller tandvård i Region Jämtland Härjedalen

När du söker vård eller tandvård i Region Jämtland Härjedalen registreras olika uppgifter om dig. Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Jämtland Härjedalen ska kunna erbjuda en god och säker vård. De används också för att kvalitetssäkra regionens verksamhet och kan i vissa fall lämnas ut för forskning.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Jämtland Härjedalen får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Jämtland Härjedalens myndighetsutövning eller att regionen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Det kan också vara information om besök på vårdcentraler, sjukhus eller tandvårdskliniker. Vi behandlar också personuppgifter om sjukhusvistelser, undersökningar, behandlingar och diagnoser, om resor i samband med vård samt om ekonomiska transaktioner. Region Jämtland Härjedalen tar även in personuppgifter från allmänna källor som Folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Jämtland Härjedalen sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet, men också med hänsyn till den tid som olika lagar kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga. Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Region Jämtland Härjedalen kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om det krävs enligt lag och förordning.

Om du har frågor om vilka åtgärder Region Jämtland Härjedalen har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Jämtland Härjedalens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Region Jämtland Härjedalens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Jämtland Härjedalens dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen, organisationsnummer 232100-0214, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: region@regionjh.se

Telefon: 063-15 30 00

Region Jämtland Härjedalen har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som Region Jämtland Härjedalen har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Region Jämtland Härjedalen efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Region Jämtland Härjedalen, Dataskyddsombud, Box 654, 831 27 Östersund

E-post: dataskydd@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214