Miljöpolicy för Region Jämtland Härjedalen

Miljöpolicyn beskriver Region Jämtland Härjedalens ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för regionens miljöledningssystem och de miljömål som verksamheterna arbetar mot.

Regionens miljöledningssystem är sedan 2004 certifierat enligt ISO 14 001 och EMAS-registrerat med kravet att regionen efterlever standardens krav
samt de åtaganden som miljöpolicyn ställer

Region Jämtland Härjedalen har ett övergripande ansvar för att ge befolkningen en god hälso- och sjukvård samt främja en positiv regional utveckling. Det starka samband som råder mellan de flesta miljöfrågor och hälsa innebär att förebyggande miljöarbete samtidigt är ett hälsofrämjande arbete.

Vi strävar därför efter en hållbar utveckling som innebär att vi tillgodoser dagens grundläggande mänskliga behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.

Värdering
De egna verksamheterna ska sträva efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsofrämjande lösningar med största möjliga miljöhänsyn för att nå en långsiktig hållbar utveckling såväl ur ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. Vi ska också arbeta för att främja en hållbar utveckling i det regionala utvecklingsarbetet.

Vi ska leva upp till de miljökrav som ställs i gällande lagstiftning och till nationella och regionala miljö- och klimatmål och krav som regionen berörs av. Vi ska tillämpa ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv på regionens miljöarbete. Miljöarbetet i Region Jämtland Härjedalen ska vara ett föredöme i Sverige och internationellt.

Region Jämtland Härjedalen ska därför arbeta enligt följande:

 • minska både vår indirekta och direkta negativa miljöpåverkan
 • upprätta miljö- och klimatmål för verksamheten för att uppnå ständiga förbättringar
 • aktivt arbeta för minskad klimatpåverkan samt skapa beredskap för klimatförändringens effekter
 • minimera negativ påverkan på miljö och hälsa från kemikalier och läkemedel
 • upphandla och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning och utvärdera deras miljö- klimat- och hälsoeffekter
 • upprätthålla tydliga ansvars- och beslutsfunktioner i miljöfrågor
 • följa upp arbetet med relevanta indikatorer och nyckeltal och analysera resultatet för att styra mot förbättringar
 • höja medarbetarnas kompetens och öka delaktigheten i miljöarbetet
 • arbeta aktivt för en hållbar utveckling i det regionala utvecklingsarbetet som bidrar till att de nationella och regionalt prioriterade miljömålen kan nås uppnås
 • ställa krav på att entreprenörer och leverantörer följer regionens miljöpolicy i tillämpliga delar
 • arbeta aktivt för att för att öka insikten om sambandet mellan miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet
 • samverka med andra aktörer i frågor om miljö, hälsa och stödja externa projekt inom området
ISO 14001
EMAS S-000261