Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Politiska möten under mars och april 2020

Med anledning av Coronapandemin och det anpassningsarbete som utifrån den pågår inom Region Jämtland Härjedalen har en kartläggning gjorts av kommande politiska möten för att göra en bedömning om de måste hållas och om de i så fall kan genomföras på distans.

Regionråden i den politiska ledningen har den 16 mars 2020 fattat följande beslut:

 • Ordförande för respektive organ beslutar om och hur sammanträden ska genomföras.
 • Regionstyrelsen, hälso-och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden genomförs enligt plan under mars och april men deltagande på distans rekommenderas.
 • Pensionärsråd och tillgänglighetsråd ställs in under mars och april.
 • Gemensamma nämnder ställs in under mars och april.
 • Beslut om regionfullmäktige i april ska genomföras eller ej sker på presidiet 31 mars.

Tillkännagivanden:

Anslag:

 • 2020-03-12

  Justerat protokoll Regionrevisorerna 2020-02-27 §§ 6-11


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-12
  Datum då anslaget tas ned: 2020-04-03
  Handlingar: Justerat protokoll 2020-02-27

 • 2020-03-10

  Justerat protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-27 §§ 1-22


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-10
  Datum då anslaget tas ned: 2020-04-01
  Handlingar: Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-27

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214