Justerat protokoll Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2019-06-03, §§13-20

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-12

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-04

Handlingar: Protokoll 2019-06-03

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214