Patientnämndens förvaltning

Till Patientnämnden kan du som patient eller anhörig vända dig med synpunkter på:

  • hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen
  • hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunal hälso- och sjukvård
  • hälso- och sjukvård hos privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jämtland Härjedalen
  • offentligt finansierad tandvård 

Har du synpunkter på vården?

Vården är till för dig
I vården ska du möta sakkunskap, omvårdnad, yrkesmässigt ansvarstagande samt ett korrekt bemötande. Du ska också få den information du behöver för att kunna samråda om din vård, behandling och rehabilitering. Det är din rätt som patient. Barn har naturligtvis samma rättigheter till detta som vuxna.

Tala i första hand med personalen
Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller om det omhändertagande du fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Deras uppgift är att hjälpa dig tillrätta. De vill gärna veta vad du tycker är bra eller mindre bra. Missförstånd kan ibland bäst klaras ut direkt med berörd personal.

Ytterligare hjälp från Patientnämnden
Vill du kontakta Patientnämnden i Jämtlands län kan du ringa telefonnumren som finns här i högerspalten 

Logga in på 1177.se för att lämna synpunkter och klagomål.

Det går också bra att skicka mail till Patientnämnden. Vi kan inte garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Beskriv kortfattat i e-postmeddelandet vad du vill ha information om eller lämna ditt telefonnummer så kan en handläggare kontakta dig.

Du kan också skicka in dina synpunkter via post. Du kan då använda den här blanketten:

Om du inte är nöjd med vården Pdf, 141.3 kB.

Ska du vara ombud för en patient måste den personen skriva under en fullmakt, som ombudet sedan skickar in tillsammans med anmälan:

Fullmakt Pdf, 92.7 kB.

Vad händer när du kontaktar Patientnämnden?
När du vänder dig till Patientnämndens förvaltning får du kontakt med en utredare som ger råd och information om vilka möjligheter/rättigheter som finns. Det vanliga är att utredaren sedan framför dina synpunkter till den avdelning eller mottagning där du fått vården och försöker reda ut vad som hänt. Utredaren vidtar inga åtgärder utan ditt godkännande och omfattas av samma sekretessbestämmelser som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vill får du vara anonym. Det är kostnadsfritt att vända sig till Patientnämnden.

Utredarnas uppgifter är bl. a. att:

  • arbeta för att patientens rättigheter och integritet tas tillvara
  • redovisa inkomna klagomål, framförda idéer och förslag så att vården kan bli bättre för alla
  • hjälpa patienter till kontakt med rätt myndighet
  • informera om Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen
  • informera om hur en anmälan till IVO går till

Patientnämndens förvaltning har även till uppgift att utse stödperson till den som är intagen för tvångsvård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och tvångsvård enligt smittskyddslagen.