Internationella frågor

Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter arbetar på många sätt med internationella kontakter och frågor som en naturlig i den dagliga verksamheten.

Den regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för det strategiska internationella arbetet. Begreppet internationella frågor täcker ett brett spann områden, därför definierar och prioriterar nämnden varje år vilka internationella frågor man avser arbeta med.

Definiering och prioritering

Nämnden tycker att ett aktivt flernivåstyre är viktigt för en välfungerande demokratisk process. Vår region påverkas av beslut som fattas på EU-nivå, nationell nivå, lokal nivå, av civilsamhälle och näringsliv. Det är viktigt att vi samverkar och påverkar där beslut fattas.

Nämndens definition av strategiska internationella frågor är politisk samverkan och påverkan gentemot EU-nivån och nordisk samverkan. Nämndens prioritering av strategiska internationella frågor för påverkan avgränsas till ämnena europeisk sammanhållningspolitik, miljö-, energi- och klimatarbete, infrastrukturfrågor samt forskning, innovation och näringslivspolitik. Det finns många anledningar till varför det är ett viktigt arbete. En av dessa är att hela 50 procent av landstings-/regionfullmäktiges dagordning direkt påverkas av beslut fattade på EU-nivå. En annan anledning är att EU bedriver regionalpolitik. Regionalpolitiken kallas sammanhållningspolitik och syftet med den är att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor. Att påverka sammanhållningspolitikens utformning är viktigt eftersom vår region har alldeles särskilda förutsättningar genom vår låga befolkningstäthet och våra stora avstånd.

Genom att samverka och bedriva påverkan gentemot EU kan vi skapa bättre förutsättningar för vår regionala utveckling och nå de regionala målen. Region Jämtland Härjedalens internationella arbete skall gå hand i hand med det regionala utvecklingsansvaret. Som del i detta arbete är vi en del av norra Sveriges representationskontor i Bryssel, North Sweden European Office.

Europaforum Norra Sverige – en plattform för påverkansarbete

Ett viktigt redskap för vårt påverkansarbete är nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS). I mer än 15 år har de politiska församlingarna i Sveriges fyra nordligaste län och regioner samlats i EFNS för att i enighet positionera sig i frågor med EU-frågor. Tillsammans blir vår röst starkare. I EFNS driver vi just nu och i några år framöver frågan om hur sammanhållningspolitiken efter år 2020 ska se ut. Vi vill ha en framtida sammanhållningspolitik för alla och ett fortsatt hänsynstagande till våra regioners geografiska utmaningar. Arbetet inom EFNS sker genom antagande av positionspapper, dokument som förklarar våra ställningstaganden i aktuella frågor. Forumet arbetar med fem fokusområden: energi/klimat/miljö, forskning och innovation, näringslivspolitik, infrastruktur och sammanhållningspolitik. De antagna positionerna använder vi sedan i våra internationella politiska nätverk och sammanhang för att få så många som möjligt att stötta det vi vill arbeta för.