FoU-rådet i Jämtland Härjedalen

För att politiskt ha fördjupad kunskap om verksamheten inom forskning, utveckling och innovation (FOUI) i Region Jämtland Härjedalen ska det finnas ett FoU-råd.

FoU-rådet ska arbeta i nära samverkan med Region Jämtland Härjedalens Forskningsråd.

Rådets uppgifter

 • bevaka strategiska och övergripande frågor av vikt för Region Jämtland Härjedalens samlade FoUI-verksamhet.
 • bevaka pågående forsknings- och innovationsprojekt inom FoUI-området.
 • bevaka strategiska utbildningsfrågor av vikt för Region Jämtland Härjedalens
  samlade utbildningsansvar.
 • bevaka policyfrågor av betydelse för den egna FoUI-verksamheten inklusive frågor
  utifrån ett jämställdhets-, jämlikhets- och miljöperspektiv.
 • representera Region Jämtland Härjedalen i FoUI frågor i länet och i samverkan med norra sjukvårdsförbundet (NRF).
 • stimulera samarbete med FoU-Jämt, akademin, andra FoUI-aktörer samt
  näringslivet i länet och där det är möjligt och motiverat även utanför länet.
 • hålla regionstyrelsen underrättad om mer övergripande skeenden och vid behov
  lyfta frågor till styrelsen för behandling.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se