Rapporter 2012

Dnr 14/2012

Schema och avvikelsehantering i lönesystemet

En förstudie av om det finns en tillfredsställande kontroll i lönerutinen i
Heroma avseende schema- och avvikelsehanteringen.

Skrivelse och rapportPDF

Dnr 6/2012

Remissrutiner

En förstudie med syfte till att inhämta information och göra en översiktlig probleminventering av om det finns tillräckliga förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha en tillfredställande styrning och intern kontroll av remisshanteringen.

RapportPDF

Dnr 23/2011

Läkemedel i äldrevården

En granskning i samverkan mellan revisorerna i landstinget och revisorerna i kommunerna Östersund, Krokom och Strömsund. Syftet har varit att granska omfattningen av de äldres läkemedelsanvändning i kommunernas äldreboenden. Granskningen har även omfattat att undersöka om det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning av läkemedelsanvändningen.

PressmedelandePDF

Skrivelse och rapportPDF

Dnr 25/2011

Granskning av tjänsteresor

En granskning av landstingets tjänsteresor med syfte att bl. a. undersöka handläggningen och den intern kontroll som finns kring dessa.

Skrivelse och rapportPDF

Dnr 21/2011

Primärvården inom hälsovalsmodellen

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av den primärvård som bedrivs inom hälsovalsmodellen.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF

Dnr 17/2012

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

En granskningen med syfte att belysa om landstingets insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar motsvarar invånarnas behov, landstingets mål samt nationella krav och riktlinjer

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF