Rapporter 2015

Dnr REV 28/2015

Granskning av upphandling av konsulttjänster

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV 27/2015

Delårsbokslut 2015

Bedömning av delårsbokslutPDF

Dnr REV 26/2015

Granskning av regionstyrelsens kostnadskontroll

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV 25/2015

Granskning av Finansförvaltningen

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV 23/2015

Externa vårdgivare

RappportPDF

Dnr REV 21/2015

Granskning av regionstyrelsens verksamhetsuppföljning

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF

SvarPDF

Dnr REV 17/2015

Granskning av internkontrollplan

En granskning av styrelsens arbete med internkontrollplanen för 2015

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF

SvarPDF

Dnr REV 15/2015

Granskning av folkhälsoarbetet

En granskning med syftet undersöka om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av folkhälsoarbetet och om folkhälsoarbetet bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

RapportsammandragPDF

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV/9/2015

Granskning av primärvårdens övergripande planering

En granskning av den pågående övergripande planeringsprocessen för primärvården. Granskningen har omfattat processer och former för planeringen, gränsytor mot den specialiserade vården samt samverkan med externa parter. Granskningen har även omfattat hur konkurrensneutraliteten beaktats.

Rapportsammandrag PDF

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV/28/2014

Granskning av Psykiatrin.

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en
tillfredställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk
vård och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV/29/2014

Granskning av tvångsvården inom Psykiatrin.

Det övergripandesyftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande styrning och kontroll över psykiatrisk tvångsvård sker i enlighet med tvångslagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Skrivelse och rapportPDF

Dnr REV/8/2015

Skrivelse till styrelsen om åtgärder för att klara ekonomin.

SkrivelsePDF

Dnr REV/6/2015

Avtalshantering

SkrivelsePDF

RapportPDF

SvarPDF