Rapporter 2008

Dnr: 8/2009

Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

En granskning av hur den politiska styrningen och uppföljningen av landstingets verksamhet och ekonomi fungerar.

Delrapport avseende enkätresultat

Dnr: 16/2008

Landstingets pensionsåtagande

En granskning av om pensionsåtagandet redovisas i enlighet med god redovisningssed.
Om de ekonomiska konsekvenserna av pensionsåtagandet beskrivs på ett begripligt sätt.
Om pensionskostnaderna och utvecklingen av dessa beaktas i budget och den ekonomiska treårsplaneringen på ett sätt som är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.
Om det finns en tillräckligt långsiktig planering och beredskap för finansieringen av pensionsåtagandet

Rapportsammandrag Pdf, 72.8 kB.

Missiv och rapport Pdf, 900.9 kB.

Dnr: 10/2008

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2007

Missiv Pdf, 15.4 kB.

Promemoria Pdf, 78.3 kB.

Dnr: 8/2008

Vårdplatser inom Östersunds sjukhus

En granskning av om dimensioneringen av vårdplatser inom specialistsjukvården som bl.a. visar att behovet av vårdplatser inte kan tillgodoses i sådan omfattning att en god vård kan bedrivas året runt. Den rådande tillgången på vårdplatser medför också problem att kunna upprätthålla patienternas integritet samt sekretessen och säkerheten i vården.

Rapportsammandrag Pdf, 66.7 kB.

Missiv och rapport Pdf, 495.2 kB.

Bilaga Pdf, 63.5 kB.

Dnr: 7/2008

Förbättringsarbetet i landstingets hälso- och sjukvård

Resultatet av en enkätundersökning av
- hur chefer och medarbetare i vården ser på det förbättringsarbete som bedrivs eller bör bedrivas i landstingets hälso- och sjukvård.
- hur nationella rapporter m m från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tas tillvara i utvecklingen av landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Rapportsammandrag Pdf, 57.1 kB.

Missiv och rapport Pdf, 249.9 kB.

Bilagor (i Microsoft excel-format. Kontakta revisionskontoret om detta inte kan hanteras):
Bilaga 5.1 Excel, 114 kB. Enkätresultat samtliga svarande
Bilaga 5.2 Excel, 155 kB. Enkätresultat samtliga läkare
Bilaga 5.3 Excel, 104.5 kB. Enkätresultat läkare inom primärvården
Bilaga 5.4 Excel, 114.5 kB. Enkätresultat samtliga sjuksköterskor
Bilaga 5.5 Excel, 110.5 kB. Enkätresultat samtliga övriga yrkeskategorier utom läkare och sjuksköterskor
Bilaga 5.6 Excel, 106.5 kB. Enkätresultat enhets-, avdelningschefer
Bilaga 5.7 Excel, 123.5 kB. Enkätresultat övriga befattningar än chef, MLA, vårdstrateg

Dnr: 6/2008

Förvaltningen av landstingets bildkonst

En granskning av den interna kontrollen mm i rutinerna för att handha landstingets bildkonst.

Missiv och rapport Pdf, 327.4 kB.

Dnr: 5/2008

Länskulturens ekonomiadministration

En granskningen av den interna kontrollen i de ekonomiadministrativa rutinerna vid länskulturen inkl. uppföljning av motsvarande granskning år 2002.

Missiv och rapport Pdf, 223.6 kB.