Rapporter 2009

Dnr: 25/2009

Granskning av Hjärt-, Stroke- och Ambulanssjukvården

En uppföljning av en tidigare granskning samt en granskning av hur delar av kvalitetsarbetet inom verksamheterna styrs och följs upp.

Missiv och rapport Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 18/2009

Landstingets löneadministration

En granskning av interna kontrollen inom löneadministrationen

Missiv och rapport Pdf, 770.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 5/2009

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2008

Missiv och promemoria Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 22/2008

Landstingets vårdadministrativa system VAS

Har möjligheterna att effektivisera landstingets verksamhet och att öka patientsäkerheten med hjälp av VAS tagits till vara? Det har varit utgångspunkten för denna granskning. Vad vi fann finns beskrivet i nedanstående dokument.

Rapportsammandrag Pdf, 38.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - enkätsvar Pdf, 361.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 13/2009

Hälso- och sjukvård för flyktingar

En granskning av om landstinget har organiserat verksamheten så att flyktingar erhåller den vård som de har rätt till. Det handlar därvid om att få hälsoundersökning och hjälp vid olika sjukdomstillstånd. I granskningen har också undersökts om landstinget tillvaratar sina möjligheter till statlig ersättning för flyktingmottagandet.

Rapportsammandrag Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 882.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 12/2009

Operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus

En granskning av operationsverksamheten vid Östersunds sjukhus med avseende på ändamålsenlighet och effektivitet. I granskningen har även, till viss del, ingått en uppföljning av den granskning som gjordes 2004.

Rapportsammandrag Pdf, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 11/2009

IT-säkerhet och Logghantering

En granskning av IT-säkerhetsarbetet inom landstinget. Granskningen omfattar en uppföljning av om den beslutade basnivån för IT-säkerhet har uppnåtts samt hur loggkontroller görs och hanteras i de IT-system som hanterar patientuppgifter, d v s främst det vårdadministrativa systemet VAS och tandvårdssystemet T4.

Rapportsammandrag Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 568.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 10/2009

Kontroll av jävsförhållanden

En granskning av om anställda med budget-/attestansvar inom landstinget har funktionärsuppdrag hos företag som landstinget har affärsrelationer med och om de i förekommande fall har deltagit i beslutsfattande som för affärsrelationen.

Missiv och rapport Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 9/2009

Patientsäkerhet - förbeyggande arbete

En granskning av det förebyggande patientsäkerhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting, samt en en uppföljning av vilka åtgärder som vår granskning år 2006 "Vajsing i vården" har föranlett

Rapportsammandrag Pdf, 35.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Missiv och rapport Pdf, 677.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: 8/2009

Styrning och uppföljning av landstingets verksamhet och ekonomi

Delrapport avseende enkätresultat

Dnr: 18/2008

Landstingets finansförvaltning.

En uppföljande granskning. Bla konstateras att det finns behov av att se över berörda reglementen och att målen för finansförvaltningen utvecklas samt att gränserna för risktagandet ses över.

Missiv och rapport Pdf, 442.3 kB, öppnas i nytt fönster.