Rapporter 2010

Dnr 26/2009

Styrning av läkarnas tid och kompetens

En granskning kring hur läkarbemanningen styrs med hänsyn till verksamhetens behov och säkras - dagtid och jourtid samt om avtalsenlig möjlighet till schemaläggning tas tillvara.

Rapportsammandrag Pdf, 408.8 kB.

Missiv och rapport Pdf, 1.6 MB.

Bilaga Pdf, 1 MB.

Dnr 19/2010

Granskning av fakturor och bensinkort

En granskning av om rutiner och arbetssätt vid landstingets hantering av leverantörsfakturor, som erhålls vid köp av vård och för driftkostnader för fordon, är ändamålsenliga och säkerställer en tillförlitlig rapportering/information om verksamheten samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.

Rapportsammandrag Pdf, 389.1 kB.

Missiv och rapport

Dnr 9/2010

Offentlighet och sekretess

En granskning av om det inom det rubricerade området finns ändamålsenliga styrdokument och följsamheten till dessa, hur lagstiftningen tillämpas samt hur den interna kontrollen fungerar. Även en uppföljning av en tidigare granskning har ingått.

Rapportsammandrag Pdf, 363.2 kB.

Missiv och rapport Pdf, 544.8 kB.

Dnr 7/2010

Ledning och styrning

En granskning dels om landstingsstyrelsens ledning och styrning samt uppföljningen av denna är ändamålsenlig och dels om hur den styrning och ledning som utövas av den centrala tjänstemannaledningen uppfattas och värderas bland cheferna.

Rapportsammandrag Pdf, 326 kB.

Missiv och rapport Pdf, 2 MB.

Dnr 6/2010

Ärendeberedning

En granskning av om landstingsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv beredning av ärenden i enlighet med lagstiftning, gällande riktlinjer och allmän praxis.

Rapportsammandrag Pdf, 293.3 kB.

Missiv och rapport Pdf, 493.3 kB.

Dnr: 4/2010

Arbetsorganisation mm vid Primärvårdens hälsocentraler

En granskning med fokus på ledning, planering, organisation och uppföljning inom Primärvården och dess hälsocentraler. I granskningen har även ingått en uppföljning av tidigare granskningar.

Rapportsammandrag Pdf, 44.9 kB.

Missiv och rapport Pdf, 816.4 kB.

Enkätresultat Excel, 862.5 kB.