Rapporter 2017

Dnr: 19/2017

Granskning av Fakturahantering och kontroll vid regionvård

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att fakturahantering hänförlig till utförda tjänster avseende regionvård hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Rapportsammandrag Pdf, 269.1 kB.

Skrivelse och Rapport Pdf, 1.2 MB.

 

Dnr: REV17/2017

Granskning av Långsiktig utvecklingsplan för God ekonomisk hushållning

Det övergripande syftet har varit att svara på om regionstyrelsen har en tillfredställande styrning,uppföljning och kontoll av arbetet med långsiktig plan för god ekonomisk hushållning för att kunna säkerställa att planerade åtgärder i LUP:en ger förväntad effekt.

Rapportsammandrag Pdf, 298.6 kB.

Skrivelse och Rapport Pdf, 9.4 MB.

 

Dnr: REV/16/2017

Granskning av Finansförvaltningen uppföljande granskning

Det övergripande kontrollmålet är att granska om de iakttagelser som gjordes i samband med den tidigare granskningen åtgärdats på ett tillfredställande sätt samt om de åtgärder som fanns upptagna i styrelsens svar verkställs.

Skrivelse och Rapport Pdf, 3.3 MB.

 

Dnr: REV/15/2017

Granskning av Den interna kontrollen

Granskningen syftar till att ta reda på om reionstyrelsen ocg regionala utvecklingsnämnden har en tillfredställande intern kontroll av verksamheten,samt att kontrollen är organiserad på ett ändamålsenligt sätt

Rapportsammandrag Pdf, 275.7 kB.

Skrivelser och Rapport Pdf, 12 MB.

 

Dnr: REV 27/2016

Granskning av ledningssystemet

Granskningenhar syftat till att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att regionens ledningssystem stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9.

Rapportsammandrag Pdf, 279.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och Rapport Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 4/2017

Grundläggande granskning av Regionsstyrelsen 2016

Rapport Pdf, 381.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 5/2017

Grundläggande granskning av Vårdvalsnämnden 2016

Rapport Pdf, 189.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 6/2017

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2016

Rapport Pdf, 358.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 7/2017

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling,lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Rapport Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 10/2017

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

Rapport Pdf, 306.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr REV 20/2016

Granskning av produktionsplaneringen

I bl a Regionplan 2015-2017 angavs att en 5-stegsmodell för produktions- och kapacitetsplanering skulle genomföras vid alla berörda verksamheter. Syftet med granskningen har varit att granska styrningen av införandet av denna modell.

Rapportsammandrag Pdf, 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse Pdf, 125.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport Pdf, 492.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 28/2016

Granskning av Barn-och ungdomspsykiatrin

Det övergripande syftet har varit att svara på om det finns en tillfredställande kontroll av att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar inte försämras i väntan på ett första besök och/eller fördjupad utredning/behandling.

Rapportsammandrag Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och Rapport Pdf, 776.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Dnr: REV 19/2016

Granskning av egenkontroll-en del i patientsäkerhetsarbetet

Egenkontroll avseende patientsäkerhetsarbetet handlar om att kontrollera att verksamheten bedrivs på ett patientsäkert sätt. Egenkontroll består av avvikelserapportering, klagomålsrapportering, rapporter- och ärenden från IVO, ärenden från Patientnämnden etc.

Syftet med granskningen är att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredställande styrning,kontroll och uppföljning av den del av patientsäkerhetsarbetet som avser verksamhetens egenkontroll.

Rapportsammandrag Pdf, 327.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse och Rapport Pdf, 477.2 kB, öppnas i nytt fönster.