Allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Exempel på detta är:

  • skrift (skrivelser)
  • bild (karta, foto)
  • upptagning (e-post, ljudband, databaser)

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och att myndigheten har tillgång till den. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen.  

Personuppgifter (PUL) och sekretess

Handlingar:
Om en handling är markerad med PUL eller sekretess så kan man inte se vem som är avsändare/mottagare och inte heller titta på handlingen. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare när det finns markering för PUL eller sekretess.

Ärende:
Om en handling är markerad med PUL eller sekretess så kan man inte se vem som är avsändare/mottagare. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare när det finns markering för PUL eller sekretess.

Sök därför gärna på något mer än avsändare/mottagare om det är möjligt.

Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

 

Arkivet är slutarkiv för handlingar från Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting). I Regionarkivet finns både administrativa och medicinska handlingar. Här förvaras handlingar som är värdefulla för verksamheten, forskning och det nationella kulturarvet.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214