Händelse: Fördröjd diagnos av nydebuterad diabetes med syraförgiftning

Anmälningsdatum: 2017-06-07
Diarienummer: RS/972/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-08-24

11-åring som söker hälsocentral pga uttalad trötthet efter tidigare genomgången infektion. Viss provtagning sker men inte kontroll av blodsocker eller urinprov. Inget anmärkningsvärt framkom vid läkarundersökning, tröttheten bedömdes vara postinfektiöst betingad. Fyra dagar senare telefonkontakt med läkare för bedömning av prover, vidare kontroll planerades. Dagen efter försämras patienten, inkommer akut till sjukhus och och får diagnos diabetes mellitus med syraförgiftning vilket kräver IVA-vård initialt.

Internutredning är genomförd och åtgärder som planeras vidtas är bland annatär tema barndiabetes och differentialdignoser på distrktsläkarnas fortbildningsdag hösten 2017 och att utbildningsmaterialmed patientfall tas feam för internutbildning på hälsocentralerna.