Stöd till externa konsulter för företagsutveckling

Stödets syfte
Att tillföra ett företag extern kompetens som bidrar till nivåhöjande och strategisk utveckling av företagets produkt (vara eller tjänst).

Godkända kostnader
Köp av extern tjänst. Tjänsten kan avse insatser för produktutveckling såsom designutveckling eller patentfrågor, marknadsföring av ny produkt eller kompetensutvecklingsåtgärder nödvändig för den strategiska utvecklingen av företaget och dess erbjudande. Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Regionala företagsstöd kan normalt inte beviljas företag inom primär jordbruksproduktion men även dessa företag kan få stöd till konsulttjänster men dock till ett maximalt belopp om 150 000 kronor enligt EU:s undantagsbestämmelser.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximalt stöd är 50 procent av godkända kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stöd till externa konsulter utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “deminimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömning och regional prioritering
Stöd som bedöms få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget prioriteras.

Stöd tillkompetensutveckling av företagets personal ges restriktivt. Det beviljas bara om det bedöms vara tydligt att kompetensutvecklingen har en avgörande betydelse för en ny affärsstrategisk satsning i företaget och det ska handla om att tillföra en ny nyckelkompetens till företaget. Det ska inte vara en enskild persons intresse eller behov av kompetensutveckling som utgör skäl för stöd. Stöd lämnas inte för yrkesutbildning eller kompetensutveckling av produktionsanställda.

Stöd får inte beviljas för konsulttjänster som syftar till att tillföra kompetens i frågor som företaget behöver för att följa tvingande nationella normer för utbildning, till exempel arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Vid behov kan stöd till externa konsulter även ges med legal grund iartikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i paragraf 12 i SFS 2015:210. Den tillämpningen kan vara aktuell i ärendendär det är svårt att särskilja primär jordbruksverksamhet från annan verksamhet eller därföretagetunder innevarande treårsperiod redan tagit emotmaximalt belopp för deminimis.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden