Finansieringsmöjligheter för företag inom kommersiell service

Kommersiell- och offentlig service är en viktig förutsättning för att möjliggöra företagande i hela Region Jämtland Härjedalen. Service på landsbygden behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Borgvattnet i Ragunda kommun

Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Detta är baserat på förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). 18 län får del av regeringens särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen, där drygt 4 miljoner kronor tillfaller dagligvarubutiker i Region Jämtland Härjedalen. Detta är ett främjande stöd för att ge möjlighet till viktiga serviceaktörer att utveckla sin verksamhet och därmed förstärka deras funktion och roll som viktiga servicegivare. Nedan finns information om kriterierna kring detta;

Denna finansieringsmöjlighet är för de butiker som har ett mångsidigt utbud (se definition) av dagligvaror och som:

  1. är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe (se definition) som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  2. här fasta lokaler (se definition) som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis (se definition), och
  3. har en nettoomsättning för dagligvaror (se definition) som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Ansökan via ”Min ansökan”
Ansökan görs via e-tjänsten ”Min ansökan”. I min ansökan väljer Ni sedan Region Jämtland Härjedalen som mottagare och då kommer den automatiskt till våra handläggare.

Det särskilda driftstödet betalas ut årsvis och ansökan med bilagor skickas till Region Jämtland Härjedalen senast 31 augusti varje år.

Bilagor som alltid ska följa med ansökan (Klicka på länkarna för att öppna eller spara dokumenten):


Blanketter
Blanketterna hittar du även i högerspalten under Dokument.

Hemsändningsbidrag

Kommunerna i Region Jämtland Härjedalen har möjlighet att återsöka 50 procent (dock högst 100 kronor per utkörning/inköpsresa) av sina nettoutgifter för hemsändning av varor. Detta kan ske både genom utkörning av dagligvaror eller i form av inköpsresor. Det är kommunens planering kring varuförsörjning samt/eller kommersiell service som ligger till grund för ersättningen och det är även kommunen som avgör om och i så fall hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras. Dock måste hemsändningen ske på ett ändamålsenligt sätt samt utan onödiga kostnader.

Hemsändningsbidraget betalas ut årsvis i efterskott och ansökan med bilagor skickas till Region Jämtland Härjedalen.

Investeringslån

Denna finansieringsmöjlighet avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager och där annan finansiering inte går att erhålla.

Servicebidrag

Denna finansieringsmöjlighet används endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Servicebidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Finansiering lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt, så kan servicebidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

Investeringsstöd till företag inom kommersiell service handläggs av näringslivsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län. Dem hittar ni på webbsidan: www.lansstyrelsen.se/Jamtland.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se