Annan utvecklingsfinansiering

Det finns även annan typ av finansiering för regional utveckling än de medel som Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda. Det gäller både medel som går att söka för olika typer av strategiska satsningar i ett företag och för projekt med inriktning mot näringslivsutveckling. En del medel söks i konkurrens på EU-nivå och andra nationellt. Här finns några tips på sidor där du kan hitta mer information om finansieringsmöjligheter.

Landsbygdspotten

Stöd till mindre initiativ/satsningar/projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling i Jämtland Härjedalen för tex:

- Kommunikationsinsatser (inköp av statistik, marknadsföring mm)

- Evenemang (anordna och delta)

Initiativet/satsningen/projektet ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin.

OBS! Ansökningsperiod 2022 är stängd
Ansökningsperiod 2023

Sista ansökningsdatum 15 sep, 2023.
Under förutsättning att medel finns tillgängligt.

Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

Läs mer om Riktlinjer för Landsbygdspotten här Pdf, 1.3 MB.

Ansökningsformulär för Landsbygdspotten laddar du ned här Word, 44.4 kB.

Slutredovisningsblankett för Landsbygdspotten laddar du ned här Word, 40.6 kB.

För frågor kontakta Malin Nyqvist Ljungberg
malin.nyqvistljungberg@regionjh.se

Allmänt om utvecklingsfinansiering

Så finansieras regional utveckling - Information från Sveiges kommuner och landsting (SKR)
Läs mer om hur regional utveckilng finansieras

Om regionala företagsstöd - Information från Tillväxtverket
Läs mer om regionala företagsstöd

Riktad information till företagare - Nationella sidan Verksamt.se
Ta dig till verksamt.se

EU-fonder och nationella medel

Coompanion
Erbjuder stöd till kooperativ utveckling.
Läs mer om Coompanions stöd

Energimyndigheten
Leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.
Läs mer om Energimyndighetens stöd

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Fond som erbjuder stöd till insatser som skapar tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.
Läs mer ERUF

Interreg
Fond som utvecklar samarbetet över nationsgränserna.
Läs mer om Interreg

Jordbruksverket
Erbjuder stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden.
Läs mer om Jordbruksverkets stöd

Kulturen, Region Jämtland Härjedalen
Erbjuder stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till kulturella projekt och aktiviteter.
Läs mer om kulturstöd

Leader - lokalt ledd utveckling
Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling.
Leader 3sam (Strömsund och Ragunda kommun)
Leader Sjö, Skog & Fjäll (Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersunds kommuner)

Länsstyrelsen
Stöd för landsbygdsutveckling
Stöd till naturvård
Stöd till jordbruksföretagare
Stöd för åtgärder i vatten

Naturvårdsverket
Driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Erbjuder och samlar information om olika bidrag inom naturvårdsområdet.
Läs mer om Naturvårdsverkets stöd

Socialfondsprogrammet (ESF+)
Fond som erbjuder stöd till insatser för en fungerande arbetsmarkand och hållbart arbetsliv.
Läs mer om ESF+

Vinnova
Stärker Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Erbjuder stöd till innovation genom olika utlysningar.
Läs mer om Vinnova

Privata stiftelser och fonder

Allmänna arvsfonden
Prioriterad målgrupp är barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inriktar sig på bland annat till projekt som syftar till att öka delaktighet och stärka demokratin eller främja etableringen på arbetsmarknaden.
Läs mer om Allmänna arvsfonden

Postkodstiftelsen
Stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. 
Läs mer om Postkodstiftelsen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se