Infrastruktur

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är avgörande för regional utveckling och tillväxt, och är därmed ett viktigt område. Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för infrastrukturplaneringen i länet. Trafikverket (staten) finansierar och verkställer.

Infrastrukturen och trafiken ska fungera för både innevånarnas dagliga resor och för näringslivets varutransporter och besökares resor till och från länet. Vår utmaning är att utveckla vår infrastruktur så att länets attraktionskraft stärks och därmed bidrar till en hållbar tillväxt

Sedan 2012 är vi Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär bland annat att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som talar om vilken kollektivtrafik som behövs i länet samt att se till att denna trafik bedrivs genom att göra beställningar via Länstrafiken AB.

Övergripande mål
Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden.

Målbild 2020
Modern infrastruktur och bra kommunikationer av alla slag överbryggar de långa avstånden och att Jämtlands län ligger långt från de stora marknaderna. Jämtlands län är lätt att nå för besökare, har bra transportmöjligheter för företagens behov och goda möjligheter till pendling till arbete och studier för män och kvinnor i alla åldrar.

En högt nyttjande av modern IT-infrastruktur underlättar företagande och boende också i länets perifera delar. Kommunikationslösningarna är utformade för att ge bästa utfall vad gäller miljö, tillgänglighet, jämställdhet och trygghet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214