Energieffektiviseringsnätverket

Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod.

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Vad är energieffektiviseringsnätverk?

Energieffektiviseringsnätverken är regionala företagsnätverk där små och medelstora företag får hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken består av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). I landet finns nu 38 nätverk på plats med drygt 300 deltagande företag. Nätverken startade under 2016 och ska pågå i fyra år.

Mer information

Energimyndigheten

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se