Miljö- och klimatråd Jämtland Härjedalen

Jämtlands län ska år 2030 vara en fossilbränslefri region och nationellt ledande exportör av förnybar el. Företag och organisationer som vill bidra till att stärka klimatarbetet i Jämtlands län erbjuds om att delta i Klimatråd Jämtlands län - länets regionala klimatsamordning.

Klimatråd Jämtlands län är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Genom att teckna en avsiktsförklaring och ange en kontaktperson visar er organisation/företag att ni lägger vikt vid ett samordnat klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Klimatråd Jämtlands län till och med år 2020. Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i Klimatstrategi för Jämtlands län.

Den kontaktperson ni utser bör ha någon slags mandat eller beslutsmakt samt insikt i organisationens/företagets inriktning och vilja då det gäller klimatanpassning, klimatmålsarbete och energiomställning. Vem som står som kontaktperson kan givetvis revideras vid behov.

Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper. Inom klimatrådet finns även arbetsgrupper inom olika sakområden som deltagarna i samverkansgruppen vill driva. Utöver kontaktpersonen har fler representanter från samma organisation/företag möjlighet att delta vid samverkansgruppens och de olika arbetsgruppernas möten.

Läs mer på Klimatrådets webbplats

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se