Avslutade insatser

Mer information kommer inom kort

  • Hållbara pendlings- och tjänsteresor
    Det interna projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom organisationen Region Jämtland Härjedalen pågick mellan november 2018 till december 2020 och syftade till att minska klimatpåverkan från regionanställdas tjänsteresor och arbetspendling. I projektet genomföres en rad olika aktiviteter, så som Tramparkampanjer för ökat resande med gång och cykel, Testresenärskampanj för kollektivtrafiken, Analys av den interna fordonsflottan, Utbildningar i digitala möten och olika Informationsinsatser mm.