Missbruk och beroende

Missbruks- och beroendevården omfattar socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Inom området genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Nationellt nätverk

SKR har sedan flera år tillbaka ett nätverk inom missbruk och beroende (BIRK). Länet representeras av FoU Jämt.

SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29 år

SKR:s styrelse beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

Följande områden behandlas i handlingsplanen:

  • Synen på missbruk
  • Lättillgänglighet
  • Samverkan, samordning och delaktighet
  • Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
  • Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Kunskapsutveckling

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående.

Följ länken för att ta del av handlingsplanen.

Länsdialog kring handlingsplanen

Den 11 februari 2020 bjöd FoU-Jämt tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Mittuniversitetet in till en länsdialog om missbruk och beroende. Länsdialogen samlade ett 70-tal deltagare som representerade hälso- och sjukvården, socialtjänsten, politiker, chefer och brukarrepresentanter. Utgångspunkt under dagen var dels förslagen i SKR:s Handlingsplan mot missbruk och beroende 13–29 år och dels ”Läget i länet”, där centrala aktörer inom området gav sin syn på hur konsumtion och skador av alkohol och narkotika utvecklats i länets kommuner.

Länsdialogen inleddes med att Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare för missbruks- och beroendeområdet på Sveriges Kommuner och Regioner, presenterade en nulägesrapport från det nationella arbetet inom området.

Den andra delen av Länsdialogen fokuserade på ”Läget i länet” när det gäller konsumtion och skador av alkohol och narkotika i kommunerna i Jämtland. Fem centrala aktörer inom området, Beroendemottagningen, Socialtjänsten, Polisen, Länsstyrelsen/Folkhälsoenheten och Jämtlands Läns Brukarförening (JLB) presenterade sin syn mot bakgrund av fyra frågor:

  • Hur ser konsumtion av alkohol och droger ut i länet?
  • Har grupper som missbrukar förändrats över tid?
  • Finns särskilda utmaningar att jobba med alkohol- och drogproblematik i glesbygdskommuner?
  • Hur ser samverkan ut när det gäller personer som missbrukar alkohol- och droger?

Återkoppling i plenum från Workshop diskussionerna avslutade dagen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se