Social barn- och ungdomsvård

Inom området genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Nationellt nätverk

SKR:s barn- och unganätverk träffas fyra gånger per år, från Jämtland deltar FoU Jämt.

Barn- och ungasatsningen

Mellan åren 2012-2016 pågick barn- och unga satsningen vilket var ett regeringsuppdrag som finansierades av Socialdepartement via SKL centralt. Satsningen var en del av regeringens arbete kring ökat stöd för en evidensbaserad praktik.

Barn- och ungasatsningens mål var i inledningsskedet att stärka familjehemsvården och de placerade barnens situation samt stödja huvudmän och alternativa utförare i systematisk uppföljning av barn och unga placerade i familjehem och HVB-hem. Projektet har efter 2012 utvidgats till att omfatta alla barn och unga inom socialtjänsten.

Ett första steg var att kartlägga kommunernas rekryteringsarbete av familjehem, deras kompetens och möjlighet till utbildning samt stöd. Barnskyddet behövde stärkas för de placerade barnen. För att kunna göra detta behöver de som möter utsatta barn och arbetar i de utredande och placerande processerna ha kompetens för detta. Det är också viktigt att barnens åsikter kommer fram och respekteras.

Från och med 2017 fortsätter arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården inom ramen för kommunernas och FoU Jämts ordinarie verksamhet.

Jämtbus

I Jämtlands län finns sedan 2012 en överenskommelse om samverkan avseende barn och unga (0-20 år) i behov av särskilt stöd, JämtBus.

JämtBus rör samtliga verksamheter inom länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen som kommer i kontakt med barn och unga. Överenskommelsen reviderades 2018.

Det regionala JämBus-nätverket är ett samverkansnätverk på tjänstemannanivå mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. JämtBusnätverket samordnas av FoU-Jämt och syftar till att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter barn och unga. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år.

Målet är att varje kommun ska ha ett lokalt samverkansnätverk i syfte att möjliggöra ett flöde mellan regional och kommunal nivå. Idag har fem kommuner lokala JämtBusnätverk.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se