Verksamhet

FoU Jämt

Vid bildandet av Region Jämtland Härjedalen 2015-01-01 blev FoU Jämt en av två FoU-enheter inom organisationen. Tidigare hade enheten haft Regionförbundet Jämtland och dessförinnan Kommunförbundet i Jämtland som organisatorisk hemvist. Tillhörigheten i Region Jämtland Härjedalen tros komma att innebära bl a att FoU Jämt får en ännu mer nära kontakt inte bara med kommunerna, utan också med företrädare för hälso-sjukvården. Detta skapar goda förutsättningar för samverkan och samarbete mellan FoU Jämt och andra parter. Fortfarande är FoU Jämt dock till fullo finansierade av Jämtlands åtta kommuner.

I dagsläget är FoU Jämt en aktiv del av den regionala stödstrukturen för länets åtta kommuner och fungerar som sammankallande i den regionala utvecklingsgrupp som satts samman av representanter från de åtta kommunerna, FoU Jämt och hälso- och sjukvården.

Mål för verksamheten

FoU Jämt ska bidra till att kommunerna kan erbjuda en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Kärnområden

För att nå verksamhetens mål arbetar FoU Jämt med såväl kortsiktiga som långsiktiga uppdrag inom nedan angivna kärnområden.

  • Initiera, stödja och genomföra praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser
   • Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling
    • Stödja den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för kunskapsutveckling
     • Främja samverkan med lärosäten, brukarorganisationer och andra relevanta aktörer

     Verksamhetsformer

     Verksamheten inom FoU Jämt sker i fyra olika kärnområden som löper igenom de tre verksamhetsområdena äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funtionsnedsättning.


     REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

     Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
     E-post: region@regionjh.se
     Telefon: 063-14 75 00 (växel)
     Org. nr: 232100-0214
     Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
     Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se