Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare redan innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om stöderbjudandena. Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Stöd till mindre investeringar
Stöd till externa konsulter
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till större investeringar
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovation
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur

Stödets syfte
Att stödja utvecklingen av ny eller uppgradering av befintlig idrottsinfrastruktur eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Multifunktionell rekreationsinfrastruktur är anläggningar som ska kunna fylla flera funktioner, för kulturella aktiviteter och rekreation.

Godkända kostnader
Kostnader för investeringar i investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att uppföra eller uppgradera anläggningar för idrott eller multifunktionell rekreation. Uppgradering betyder här att en befintlig anläggning kompletteras så att förutsättningarna för användarna förbättras märkbart.

Stöd till driftskostnader beviljas inte.

Kostnader för investeringar i nöjesparker och hotellanläggningar är inte berättigade stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur.

Målgrupp
Aktörer i regionen som tillhandahåller infrastruktur på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt. Flera användare ska kunna nyttja anläggningarna enligt transparenta och icke diskriminerande villkor. Priserna för att använda anläggningarna ska vara marknadsmässiga. Stöd kan beviljas till en organisation som bedriver ekonomisk verksamhet, det vill säga att anläggningarnas tjänster tillhandahålls på en marknad. Såväl privata som offentliga huvudmän kan beviljas stöd.

Stödnivå
Om de stödberättigande kostnaderna är under 2 miljoner euro, så kan stöd beviljas med upp till 80 procent av de stödberättigande kostnaderna. Om en organisation ansöker om ett större stödbelopp ska de motivera det med en särskild kalkyl som visar stödberättigande kostnader och framtida rörelseresultat, och att stödbeloppet inte överstiger skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och framtida rörelseresultat. Behovet av stöd ska beräknas med hjälp av en särskild kalkyl om stödbeloppet är större än 2 miljoner euro.

Bedömning och regional prioritering
Stöd till infrastruktur som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runt-turism prioriteras. Infrastrukturen ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationens utveckling. Infrastrukturen ska skapa förutsättningar för export (turism från andra länder).

Legal grund för stöd
Kapitel I samt artikel 55.1-7 a, artikel 55.8, artikel 55.10 och artikel 55.12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 25 a.

Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter
Stöd till utbildning för hållbar besöksnäring (kommande)
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden