Stöd till externa konsulter

Stödets syfte
Att tillföra ett företag extern kompetens som bidrar till nivåhöjande och strategisk utveckling av företagets produkt (vara eller tjänst).

Godkända kostnader
Köp av extern tjänst som tillför företaget kompetens. Tjänsten kan avse insatser för produktutveckling såsom designutveckling eller patentfrågor, marknadsföring av ny produkt eller kompetensutvecklingsåtgärder nödvändig för den strategiska utvecklingen av företaget och dess erbjudande. Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödnivå
Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och det får maximalt utgöra 50 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd till externa konsulttjänster kan beslutas på två olika legala grunder. För stöd som beslutas på paragraf 12 finns en beloppsgräns på 150 000 kronor. Stöd som lämnas enligt paragraf 13 utgör de minimis och ett företag får maximalt ta emot sådant stöd till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömning och regional prioritering
Det företag som söker stöd ska beskriva på vilket sätt företaget kan utvecklas tack vare den externa konsulttjänsten. Stöd som bedöms få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget prioriteras.

Köp av konsulttjänst för kompetensutveckling av företagets personal ges restriktivt. Stöd beviljas bara om det bedöms vara tydligt att kompetensutvecklingen har en avgörande betydelse för en ny affärsstrategisk satsning i företaget och det ska handla om att tillföra en ny nyckelkompetens till företaget. Det ska inte vara en enskild persons intresse eller behov av kompetensutveckling som utgör skäl för stöd. Stöd får inte beviljas för konsulttjänster som syftar till att tillföra kompetens i frågor som företaget behöver för att följa tvingande nationella normer för utbildning, till exempel arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen. Stöd lämnas inte för yrkesutbildning eller kompetensutveckling av produktionsanställda.

Legal grund för stöd
Artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i paragraf 12 i SFS 2015:210. Stöd till externa konsulttjänster kan även beviljas med legal grund i paragraf 13 i SFS 2015:210 med de begränsningar som finns i de minimisförordningen och stödet är då av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”).

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden