Stöd till deltagande i mässa

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags strategisk satsning på marknadsföring genom ett första mässdeltagande för att företaget ska nå nya marknader.

Godkända kostnader
Kostnader direkt relaterade till att bygga och driva mässdeltagandet såsom monterhyra och extern tjänst för byggnation av montern och framtagande av monterspecifikt material.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet. Stöd kan inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Stödnivå
Stödet får inte överstiga 1 800 000 kronor och det får utgöra maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Bedömning och regional prioritering
Företaget som söker stöd ska kunna motivera mässdeltagandet utifrån hur det bidrar till att nå nya marknader. Endast ett första mässdeltagande kan stödjas. Stöd till mässdeltagandet som bedöms bidra till att företaget når nya marknader och därigenom kan sysselsätta fler i arbete prioriteras. Det ska vara fråga om deltagande på en mässa som företaget inte tidigare har närvarat på för att stödet ska kunna godkännas. Undantag kan göras om mässdeltagande avser att sälja en helt ny produktkategori som företaget har utvecklat.

Legal grund för stöd
Artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 14.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden