Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare redan innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om stöderbjudandena. Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Stöd till mindre investeringar
Stöd till externa konsulter
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till större investeringar

Stödets syfte
Att stödja ett företags affärsstrategiska utveckling som kräver större investeringar.

Godkända kostnader
Stöd till större investeringar kan ges i form av Regionalt investeringsstöd eller Särskilt investeringsstöd.

Kostnader för anskaffning/investeringar i materiella tillgångar för permanent användning, avskrivningsbara immateriella tillgångar och under vissa förutsättningar lönekostnader vid nyinvesteringar. Stöd ges inte till direkta reinvesteringar, driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler. Investeringen ska utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunna ändra den befintliga verksamhetens produktionsprocess.

Eventuella inventarier ska vara avsedda för stadigvarande bruk i företaget.

Stöd lämnas inte till kostnader för förvärv av fastighet.

Investeringar i lokaler för uthyrning får inte beviljas av Region Jämtland Härjedalen. Stöd till lokaler för uthyrning ska sökas direkt från Tillväxtverket. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Särskilt investeringsstöd kan dock beviljas till ett företag som uppför lokaler åt ett annat företag i samma företagsgrupp. Lokalerna är då ämnade för koncernens egen verksamhet. Stöd till turistiskt kommersiellt boende räknas inte som lokaler för uthyrning.

Målgrupp
Särskilt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet. Stödet kan inte beviljas till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Dock kan bearbetning och försäljning av jordbruksprodukter beviljas stöd. Förädling eller försäljning av fisk kan aldrig beviljas stöd.

Regionalt investeringsstöd kan även lämnas till stora företag under förutsättning att investeringen är direkt relaterad med ny ekonomisk verksamhet.

Företaget får inte ha lagt ned samma eller liknande verksamhet inom EES-området under de senaste två åren före ansökan om stöd, eller vid tiden för ansökan ha planer på att lägga ned samma eller liknande verksamhet inom två år efter genomförandet av investeringen.

Stöd får inte gå till branscher där det bedöms finnas en överkapacitet inom EU och därmed kan stålsektorn, kolindustrin, varv, syntetfiber, transport eller tillhörande infrastruktur, energiproduktion, energidistribution eller energiinfrastruktur inte få stöd.

Stödnivå
Stödet får aldrig vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Särskilt investeringsstöd utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod. Transportsektorn kan endast beviljas stöd till annat än fordon och då till ett beloppstak på 100 000 euro. Stödet skrivs ned stegvis under 5 år. Stödet får utgöra maximalt 50 procent av investeringskostnader när mottagaren är ett företag i glesbygd och maximalt 40 procent när mottagaren är ett företag i tätortsnära landsbygd och tätort. Glesbygder definieras som områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare.

Regionalt investeringsstöd lämnas med högst 35 procent för små företag, med högst 25 procent för medelstora företag och med högst 15 procent för stora företag.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 200 000 kronor.

Stöd i ärenden med ett totalt kostnadsunderlag över 25 000 000 kronor handläggs och beslutas alltid av Tillväxtverket.

Bedömning och regional prioritering
Stöd beviljas endast när investeringen bedöms vara avgörande för att företaget ska nå en marknad utanför den regionala. När stödet gäller materiella investeringar görs noggrann konkurrensanalys och stöd ges endast till företag som verkar på en utomregional marknad och som bedöms bidra till god sysselsättningseffekt. Sysselsättningseffekten bedöms relativt, det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringen ska vidare ha en positiv inverkan på näringslivets utveckling i regionen. Stöd som förstorar den funktionella regionala arbetsmarknadsregionen eftersträvas.

Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras. Reinvesteringar är ej stödbara, men om en investering till viss del ersätter en befintlig utrustning och samtidigt skapar en väsentligt utökad kapacitet, kan del av investeringen betraktas som nyinvestering.

Särskild hänsyn tas till risken för snedvridning av konkurrensen på lokal marknad. Stöd lämnas inte om det bedöms bidra till att ett annat företag i länet konkurreras ut som en följd av det stödet avser.

Stöd till investering i fordon som utgör “arbetsredskap” på fast arbetsställe kan beviljas om särskilda strategiska skäl finns.

Den inomregionala spridningen av stöd till större investeringar beaktas och stödet prioriteras till områden där behov av stöd är störst och den relativa sysselsättningseffekten är störst.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runt-turism prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationens utveckling.

Legal grund för stöd
Särskilt investeringsstöd regleras i EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 17–19, paragraf 43 och 47.

Regionalt investeringsstöd regleras i artikel 14 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 16, 41, 42 43 samt 44.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovation
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter
Stöd till bredbandsinfrastruktur (tidsbegränsat erbjudande)
Stöd till utbildning för besöksnäringen (tidsbegränsat erbjudande)
Strategiskt stöd i ekonomifrågor med anledning av "coronakrisen" (tidsbegränsat erbjudande)
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden