Stöd till energieffektivitetsåtgärder

Erbjudandet hålls öppet löpande under året men beslut om stöd samlas till ett antal tillfällen per år.  

Frågor om detta erbjudande ställs till Sara Nordstrand eller Daniel Wangerud.

Stödets syfte
Att effektivisera energianvändningen i företag.

Godkända kostnader
Investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet. Åtgärder för egenproducerad el är inte stödbara, till exempel solceller.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i länet.

Stöd som ges inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen kan bara gå till små och medelstora företag. Små företag har enligt definitionen färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EURO. Medelstora företag har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EURO eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EURO.

Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Bedömning och regional prioritering
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

Den inomregionala spridningen av stöd till energieffektivitetsåtgärder beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag där övriga finansieringsmöjligheter är begränsade och energieffektiviseringen i förhållande till företagets totala energianvändning är stor.

En beräkning av energieffektiviseringen av den sökta åtgärden i ansökan är ett krav. En energikartläggning eller motsvarande bör utgöra grunden för val av sökt åtgärd. Små och medelstora företag är prioriterade.

Legal grund för stöd
Artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 23.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder gavs tidigare stödår inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Läs mer om projektet och stödet här

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se