Stöd till energieffektivitetsåtgärder

Sista dag att ansöka om stöd till energieffektivitetsåtgärder är 1 november 2020. Frågor om detta erbjudande ställs till Sara Nordstrand eller Daniel Wangerud.

Stödets syfte
Att effektivisera energianvändningen i företag.

Godkända kostnader
Investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i länet.

Stöd som ges inom ramen för projektet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen" kan bara gå till små och medelstora företag. Små företag har enligt definitionen färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EURO. Medelstora företag har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EURO eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EURO.

Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Varje ansökan bedöms individuellt där behov av stöd, typ av åtgärd och besparingseffekt tas i beaktning, och därför kan en viss variation i stödnivå förekomma.

Bedömning och regional prioritering
Varje ansökan bedöms individuellt där behov av stöd, typ av åtgärd och besparingseffekt tas i beaktning. En energikartläggning eller motsvarande bör utgöra grunden för val av sökt åtgärd. Åtgärden ska bidra till att nå målen i energi-och klimatstrategin för Jämtlands län. Små och medelstora företag är prioriterade.

Legal grund för stöd
Artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 23.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder ges inom ramen för projektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Läs mer om projektet och stödet här

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden