Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare redan innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om stöderbjudandena. Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Stöd till mindre investeringar
Stöd till externa konsulter
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till större investeringar
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovation

Stödet syfte
Att stimulera ett företags investeringar i forsknings- och utvecklingsprojekt samt utvecklingen av nya innovativa produkter.

Godkända kostnader
Erbjudandet samlar stöd på två olika legala grunder.

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt kan ges till kostnader direkt relaterade med ett specifikt projekt, såsom personalkostnader, köp av forskningstjänster och utrustning.

Till små och medelstora företag som är innovativa kan innovationsstöd beviljas för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar. Stöd kan även ges till kostnader för utstationering av högkvalificerad personal från en organisation för forskning och kunskapsspridning eller ett stort företag, som arbetar med forskning, utveckling och innovation i en nyinrättad funktion inom det stödmottagande företaget och som inte ersätter annan personal.

Målgrupp
Innovativa små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödnivå
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt begränsas till 150 000 kronor och maximalt 45 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Innovationsstöd till små och medelstora företag får inte överskriva 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen samverkar med innovationsstödjande aktörer i regionen, primärt Almi Mitt AB och inkubatorn inom Peak Region AB, vid bedömning av innovationshöjd och marknadsmässig potential. Stöd till företag som bedöms erbjuda en ny produkt (vara eller tjänst) med innovationshöjd och god marknadspotential, samt som drivs av ett team med relevant kompetens och med en affärsmodell som grundar för lyckosam kommersialisering prioriteras.

Stöd beviljas endast i form av bidrag (ej lån).

Legal grund för stöd
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt regleras i artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 16. Stöd till innovation regleras i artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 18.

Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter
Stöd till bredbandsinfrastruktur (tidsbegränsat erbjudande)
Stöd till utbildning för besöksnäringen (tidsbegränsat erbjudande)
Strategiskt stöd i ekonomifrågor med anledning av "coronakrisen" (tidsbegränsat erbjudande)
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden