Stöd till bredbandsinfrastruktur (tidsbegränsat erbjudande)

Erbjudandet är stängt. Stödet kunde sökas under en tidsbegränsad period till och med 12 augusti och endast när det var fråga om medfinansiering till Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stödets syfte
Att bidra till den nationella och regionala bredbandsstrategin målsättning att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Stödet får gå till utbyggnad av förbindelser som är den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät). Det ska saknas infrastruktur inom samma kategori och sådan infrastruktur ska sannolikt inte utvecklas på kommersiella villkor inom tre år.

Stödet ges som medfinansiering till ortsammanbindande fiber som beviljats stöd i utlysningsomgång 2020:2 för det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Godkända kostnader
Samma kostnader som godkänns för stödet för ortsammanbindande fiber godkänns här.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig endast till bredbandsaktörer som beviljas stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom utlysningsperiod 2020:2, programområde Mellersta Norrland. Stödet ska tilldelas på grundval av en öppen, transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, enligt principen om teknikneutralitet. Principen om teknikneutralitet innebär att stödet varken ska föreskriva eller gynna användningen av en viss typ av teknik.

Stödnivå
Stödmottagaren får kombinera stöd från olika finansiärer (regioner och Eruf). Stödnivån kan vid behov då överstiga 50 procent.

Bedömning och regional prioritering
Stöd lämnas endast till bredbandsförbindelse som beskrivits i aktuell behovskartläggning för länet samt beviljats stöd i utlysningsomgång 2020:2 för det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.

Legal grund för stöd
Artikel 52 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 24-25.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden