Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter

Frågor om detta erbjudande ställs till Marcus Hansebo.

Stödets syfte
Att långsiktigt och hållbart stärka företags konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar för att möta coronakrisens effekter.

Godkända kostnader
Stödet kan omfatta både mjuka och hårda investeringar så som:

  • Konsulttjänster för hållbar produkt-, tjänste- och affärsutveckling
  • Konsulttjänster för marknadsföring mot nya målgrupper
  • Företagsutvecklande insatser för att ställa om och bredda verksamheten
  • Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till långsiktigt hållbar omställning och digitalisering av verksamheten.

Stöd ges inte till normala driftrelaterade kostnader.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i Jämtlands län som har 1-9 anställda och högst 20 miljoner i omsättning och vars affärsverksamhet har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
Stödets storlek och fördelning mellan kostnadsslag:

  • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för “mjuka” investeringar (köp av tjänst)
  • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för “hårda” investeringar

Maximalt 500 000 kronor kan ges som stöd.

Det totala kostnadsunderlaget i ett ärende ska uppgå till minst 60 000 kronor.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Stödet ges inom ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta företagsstöd i syfte att bidra till omställning i företag som har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter. Ärenden som har en tydlig styrning mot digitalisering och hållbar omställning (tex. klimat- och resurseffektivisering) ska prioriteras.

Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13 och SFS 2015:211 paragraf 17–19, paragraf 43 och 47.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden