Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare redan innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om stöderbjudandena. Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Stöd till mindre investeringar
Stöd till externa konsulter
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till större investeringar
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovation
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter
Stöd till bredbandsinfrastruktur (tidsbegränsat erbjudande)
Stöd till utbildning för besöksnäringen (tidsbegränsat erbjudande)
Strategiskt stöd i ekonomifrågor med anledning av "coronakrisen" (tidsbegränsat erbjudande)

Erbjudandet är stängt. Stödet kunde sökas under en tidsbegränsad period till och med 25 juni.

Stödets syfte

Att tillföra ett företag extern ekonomisk konsultation av strategisk karaktär:

  • Framtagande av likviditets- och resultatbudget (4–6 månaders tidshorisont), inklusive plan för likviditetsförstärkningar som är möjliga på kort sikt.
  • Vid behov framtagande av kortsiktig åtgärdsplan för att undvika framtida obeståndssituation.
  • Konsultation och stöd vid ansökning av statliga stödåtgärder kopplade till ”coronakrisen”. De möjligheter som det statliga stödåtgärderna krispaket ger ska arbetas in i den framtagna likviditets- och resultatbudgeten.
  • Framtagande av affärsstrategi för tiden efter ”coronakrisen” – hur kan företaget snabbt återhämta sig?

Godkända kostnader
Köp av extern tjänst som tillför företaget ekonomisk expertkompetens. Tjänsten ska utföras av godkända eller auktoriserade revisorer och legitimerade redovisningskonsulter, med fördel (dock ej ett krav) från den byrå som företaget normalt anlitar för redovisnings- och revisionstjänst. Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande såsom bokföring eller upprättade av bokslut.

Ett enskilt företag kan max får 8000 kronor i stöd.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i Jämtlands län som har upp till 20 anställda (per 2020-01-01) som har drabbats av minskad omsättning med risk för påföljande likviditetsproblem som en direkt effekt av ”coronakrisen”. Svårigheterna ska ha uppstått av denna orsak som är utom företagets kontroll.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
Maximalt stöd är 100 procent av godkända kostnader.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta stöd i syfte att mildra de negativa effekter som coronakrisen har på små och medelstora företag. Stöd till företag som hade sund ekonomi och tillväxtpotential innan krisen och som bedöms kunna återuppta verksamhet med god affärspotential efter krisen prioriteras.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden