Energieffektiva Företag

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Det är inte längre möjligt att söka stöd till energieffektivitetsåtgärder via Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen.

Möjligheten att söka stöd till energieffektivitetsåtgärder finns däremot fortfarande kvar, läs mer om detta under Aktuella företagsstöd.

Region Jämtland Härjedalen har växlat upp det regionala tillväxtanslaget med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ett så kallat ramprojekt med namnet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen". Tack vare detta finns under en treårsperiod cirka 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering. Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet och erbjudandet.

Alla företagsstöd söks via den nationella webbtjänsten Min Ansökan.

Mer information om vad som gäller för erbjudandet om stöd till energieffektivitetsåtgärder finns under rubriken Aktuella företagsstöd.

Ta mig direkt till information om stödet

Ansökan måste ha kommit in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjats eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. Vi handlägger ansökningarna löpande.

I ansökan får kostnader som endast har med uppnåendet av en högre energieffektivitet upptas.

Syftet är att stödja investeringar som effektiviserar energianvändningen i företag. Energieffektivitetseffekten ska kunna fastställas genom mätning eller uppskattning av förbrukningen före och efter genomförandet av åtgärden. 

Energieffektivitetseffekten beräknas:
-genom den mängd energi som sparas, eller
-utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.

Det kan exempelvis handla om investeringar i ny energieffektiv belysning, ventilation eller åtgärder i klimatskalet.

Region Jämtland Härjedalen ser även gärna ansökningar från företag som ska utveckla innovativa produkter som bidrar till energieffektivisering på marknaden.Handlar det om utveckling av en ny produkt så beräknas nergieffektivitetseffekten utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar sitt EU-stöd vidare till de företag och organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser.

Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd, företagscheckar eller delprojekt inom projektet. Delaktiviteterna väljs ut inom projektet och har start- och slutdatum som ryms inom projektperioden.

Det är bara vissa stödmottagare som kan beviljas ramprojekt. Region Jämtland Härjedalen är i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör en sådan stödmottagare.

Företag som beviljas stöd finansierade genom ramprojektet behöver uppfylla särskilda villkor. Bland annat måste investeringskostnaderna kunna särredovisas, principerna om lagen om offentlig upphandling ska följas och företaget blir skyldig att informera om att stöd erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs särskilda villkor vid stöd som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I grunden gäller även allmänna villkor för stöd enligt SFS 2015:211 för stöd till energieffektivitetsåtgärder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se