Energieffektiva Företag

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Driver du ett fastighetsbolag, industriföretag, turistisk verksamhet eller annat företag som är i behov av att minska energianvändningen? Se hit! Stärk företagets konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö.

Genom projektet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen" finns det 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering.  Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och genomförs under en begränsad tid, så missa inte denna unika möjlighet, utan sök redan idag!

Vem kan söka?

Små företag: Färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EURO.

Medelstora företag: Färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EURO eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EURO.

Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stöd lämnas inte till följande branscher:

- Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
- Företag som är verksamma inom jordbruk eller livsmedelsförädling har begränsade möjligheter till stöd.

Vad kan företag söka stöd för?

För investeringar som leder till en minskad användning av energi som fastställs genom mätning eller uppskattning av förbrukningen före och efter genomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten. Det kan exempelvis vara för ny belysning, ventilation och åtgärder i klimatskalet.

Region Jämtland Härjedalen ser även ansökningar från företag som ska utveckla produkter eller ta fram nya innovationer som skapar energieffektivisering.

Stödnivå och stödberättigade kostnader

De stödberättigande kostnaderna ska vara de investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet. De kan fastställas på två olika sätt, vilka är:

a) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

b) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

(Artikel 38 kommissionens förordning (EU) 651/2014).

Maximal stödnivå är för små företag 55 % och medelstora företag 45 %. Varje ansökan bedöms individuellt där behov av stöd, typ av åtgärd och besparingseffekt tas i beaktning, och därför kan en viss variation i stödnivå förekomma.

Ansökan

Ansökan måste ha kommit in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjats eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk. Vi handlägger ansökningarna löpande.

I ansökan får kostnader som endast har med uppnåendet av en högre energieffektivitet upptas.

Utöver det som står i ansökan ska ni även under rubriken ”investeringens syfte och tidsplan” besvara följande frågor i den löpande texten:
- Kan åtgärden genomföras utan medfinansiering?
- Finns det något alternativ till denna investering, om så, vad?
- Hur stor besparingseffekt förväntas åtgärden leda till i jämförelse med om investeringen inte genomförs? Finns det en energikartläggning eller motsvarande skall denna även bifogas i ansökan.
- Hur kommer denna investering stärka er konkurrenskraft?


Viktigt att veta

Det ställs särskilda krav gällande upphandling, särredovisning och informationsskyldighet. För mer info om detta, kontakta någon av personerna nedan.

- Medfinansieringen betalas ut efter genomförd åtgärd.
- Vid eventuell brist av medel kommer ansökningar att ställas i konkurrens mot varandra, där högsta besparingseffekt per stödkrona prioriteras.

Läs mer och ansök här >>

Viktigt att veta vid stöd ur EU:s strukturfonder >>


Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214