Hur går processen till?

Ansökan
Företaget planerar en investering och lämnar in en bra och komplett ansökan innan något påbörjats. När ansökan stämplats in skickar Region Jämtland Härjedalen ut ett bekräftelsebrev till företaget. Bekräftelsebrevet talar om att ansökan är mottagen. Från det att ansökan är registrerad kan företaget påbörja investeringarna utan att invänta beslut om stöd, dvs. man har ett ”igångsättningstillstånd” från detta datum. Detta innebär inte ett framtida löfte om stöd utan ska ses om en möjlighet för bolaget att påbörja sina investeringar innan beslut om stöd har fattats. Det sker dock på egen risk utifrån att ett eventuellt bidrag inte beviljas.

Tänk på att särredovisa dina kostnader redan från början. Särredovisning innebär att du har ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för utgifterna som hör till den investering du sökt stöd för.

Alla som söker och beviljas företagsstöd ska kunna visa dokumentation på affärsmässig upphandling, läs under viktigt att veta för mer information.              

Handläggning
När ärendet fördelats till handläggare tar handläggaren kontakt med den sökande och återkopplar om det finns kompletteringsbehov. Under handläggningen kan samråd ske med andra aktuella parter. Företagsbesök kan komma att genomföras.

Beslut
Beslut om bifall eller avslag fattas i ärendet. Beslut om bifall inkluderar allmänna villkor och ibland också särskilda villkor samt en beskrivning om vilka säkerheter som gäller för stödet. Beslutet talar om vilket stödunderlag som är godkänt och med vilket belopp och procent stödet beviljats. Av ditt beslut framgår också hur många utbetalningstillfällen som gäller och vem som är kontrollant i ärendet. Det bifogas också information om hur redovisning och utbetalning går till.

Redovisning och utbetalning av stöd
När investeringen är genomförd kontaktar företaget aktuell kontrollant. Alla fakturor som ligger till grund för stödet ska redovisas tillsammans med ett betalningsverifikat som visar att fakturan är betald. Detta ska ske i systematisk form och granskas av kontrollanten som sedan lämnar redovisningen vidare till Region Jämtland Härjedalen. Region Jämtland Härjedalen beslutar om utbetalning, utbetalningsbeslut skickas till företaget och aktuellt företagsstöd överförs till företaget bankgiro/ plusgiro konto. I samband med första utbetalning tas fastställda säkerheter ut av Region Jämtland Härjedalens samarbetspartner SARUS Consulting AB.

Granskningsrätt och uppföljning
Ni som stödmottagare skall hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om investering och verksamhet inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, EU-kommission och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person fram till den 31 december 10 år efter att Region Jämtland Härjedalen fattat beslut om slutbetalning.

Alla stöd följs upp en tid efter slutligt beslut. De företag som erhållit stöd ska skriftligen redovisa erfarenheterna av de åtgärder som stödet beviljats för. Region Jämtland Härjedalen skickar ut denna uppföljning. Vissa stöd skrivs ned under en femårsperiod och under denna tid sker också uppföljning av engagemanget.

Det är viktigt att informera Region Jämtland Härjedalen om det sker förändringar i företaget, detta innan förändringarna sker. Region Jämtland Härjedalen tar då ställning till hur detta påverkar lämnat stöd.

Alla stöd kan, utan Region Jämtland Härjedalens godkännande, krävas tillbaka om det exempelvis framkommer att tillgångarna sålts eller företaget lägger ned eller flyttar sin verksamhet från regionen. Samt om oriktiga uppgifter lämnats, stödet beviljats på felaktigt lämnade grunder eller att villkoren inte följts.

Frågor och svar

Vilket stöd ska jag söka? Behöver jag sätta mig in i alla olika stödformer?
Nej! Du behöver inte själv kunna ”stödsystemet” utan handläggaren hjälper och lotsar dig till rätt stödform utifrån ditt behov. Det viktiga är att du på ett bra och tydligt sätt beskriver vad du ska investera i och hur du har tänkt det.

När kan jag söka?
Löpande.

Hur lång är handläggningstiden?
Den varierar och beror på hur komplett inlämnad ansökan är och hur många ärenden som finns inne för handläggning. En ungefärlig handläggningstid kan vara mellan 1-3 månader men kan gå både fortare och ta längre tid.

Hur stort stöd kan jag få?
Det beror på vilket stöd du söker då olika stöd har olika stödnivåer. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i stödområdet företaget verkar. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214