Företagsstöd

Du som vill utveckla ditt företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansiering på den privata marknaden. Här hittar du information om de företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen erbjuder.

Digitala informationsträffar

Vi bjuder in till digitala informationsträffar om företagsstöd.

Läs mer och anmäl dig via:
www.regionjh.se/infoföretagsstöd

Hållbara företagsstöd

I ansökan om företagsstöd ska du beskriva hur ditt företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Kika på filmen för att få insyn i hur din ansökan bedöms. Läs mer om hur hållbarhetsdimensionerna bedöms under frågor och svar här på webben. Där hittar du även vår vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi.

Du ansöker om stöd via e-tjänsten Min Ansökan. Den hittar du på www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken som i grunden ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör beslutar Region Jämtland Härjedalen hur olika typer av medel för regional utveckling. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd.

Läs mer om det regionala utvecklingsansvaret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsstöd är ett samlingsbegrepp på olika typer av stöd som kan ges utifrån specifika förordningar:

Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fram till och med 2022 gällde följande förordningar:

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav gemensamma för alla företagsstöd

De förordningar som styr företagsstöden definierar vilka förutsättningar som gäller för stöd. En del krav är gemensamma för samtliga stöd och en del är specifika för vissa erbjudanden. Därutöver har Region Jämtland Härjedalen fastställt ett antal krav som styr den regionala prioriteringen.

Alla företag som beviljas företagsstöd måste ha löner och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med k0llektivavtal inom branschen. Det är ett krav enligt förordningarna.

De företag som beviljas företagsstöd från Region Jämtland Härjedalen ska också alltid uppfylla följande:

 • företaget ska ha ett registrerat och fast arbetsställe i länet
 • företaget ska producera en egen produkt (vara eller tjänst)
 • företaget ska ha potential att sysselsätta minst en heltidstjänst i företaget och den sysselsatta ska vara folkbokförd i en kommun i länet
 • verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • företaget ska bedömas kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning för de anställda
 • företaget ska inte vara i ekonomiska svårigheter och som regel beviljas inte stöd till företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs
 • stöd prioriteras inte till företag som är fastighetsbolag (bedriver uthyrning av lokaler) eller till förvärv eller uppförande av lokaler för uthyrning utanför koncern
 • stöd prioriteras inte till verksamhet som bedrivs på uppdrag av offentlig sektor inom hälso- och sjukvård, tandvård, skola, äldrevård, ungdomsvård och liknande

Ovanstånde gäller generellt för företagsstöden. Läs mer om specifika krav under respektive erbjudande.

Hänsyn tas till lokal och regional konkurrens

Företagsstöd ska främja en hållbar tillväxt och regional utveckling. Det är inte hållbar tillväxt om konkurrensen på en lokal eller regional marknad blir snedvriden, det vill säga om företagsstödet gynnar ett företag på ett sätt som är negativt för ett annat företag på samma lokala eller regionala marknad. Därför bedöms hur konkurrenssituationen ser ut på den lokala och regionala marknaden och snedvridning kan vara en avslagsgrund.

Begränsade stödmöjligheter till jordbrukets primärproduktion samt fiskeri och vattenbruk

Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till jordbrukets primärproduktion samt fiskeri och vattenbruk. Det regleras i en allmän förordning om stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis. Det finns sektorsspecifika förordningar för stöd till verksamheter inom jordbruks- och fiskerinäringen som Region Jämtland Härjdalen inte har rätt att tillämpa.


Läs mer om de minimis-regelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagets storlek påverkar stödmöjligheten

De flesta stöderbjudanden kan bara beviljas till små och medelstora företag (SME).

Definition av SME-företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Etiska aspekter sorterar bort vissa typer av företag

I Region Jämtland Härjedalens reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016) finns ett avsnitt om etisk och miljömässig hänsyn. Samma grundprinciper för finansiering ska gälla för företagsstödens prioritering och de etiska aspekterna hänger tätt samman med
hållbarhetsdimensionerna. Enligt reglementet placeras inte ekonomiska medel i företag som har produktionen eller försäljningen av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och
alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten.

När det gäller företagsstöd kan avsteg från principen om placering i företag som producerar alkoholvaror göras om det är fråga om företag som har småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker och då företaget genom sin producerande verksamhet även bedöms bidra till besöksnäringens utveckling på destinationen/platsen. Målkonflikt med
folkhälsoperspektivet ska bedömas och beaktas. Det är även möjligt att göra avsteg från
principen om placering i företag som producerar eller säljer krigsmaterial om det är fråga
om material till civilförsvar, krigsmaterial eller komponenter som i vidare led används vid
tillverkning av krigsmaterial om det finns särskilda skäl. Vad som är särskilt skäl ska avgöras i varje enskilt ärende efter avstämning med regionala utvecklingsnämndens presidium.

Reglementet anger även att placering inte ska medges i företag som till en väsentlig del av
verksamheten utvinner fossila bränslen. Det finns inte heller stöd i förordning för att bevilja
företagsstöd till den typen av verksamhet. Placeringar ska även undvikas i företag som på
annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering. I linje med detta ska företagsstöd inte beviljas till företag som producerar produkter (varor eller tjänster) med försäljning direkt till sådana företag.

Generellt ska Region Jämtland Härjedalen ta ansvar att verka för god etik, vilket definieras
som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer. De företag som Region Jämtland Härjedalen investerar i ska följa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Detta gäller även för företagsstödshanteringen.

Alla typer av företagsstöd söks via den nationella e-tjänsten Min Ansökan.

Länk till Min Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att ansökan om stöd måste ha skickats in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen/åtgärden som stödet avser påbörjas. Det går bra att ta in offerter eftersom det behövs för att kostnadsberäkna, men ingå inte avtal eller beställ något innan ansökan har skickats in.

Min Ansökan ägs och förvaltas av Tillväxtverket. Tekniska frågor ska ställas direkt till Tillväxtverket och du hittar vanliga frågor och svar samt kontaktformulär i Min Ansökan. Min Ansökan är kopplat till ett nationellt ärendehanteringssystem som heter Nyps. När du skickar in ansökan via Min Ansökan registreras ett ärende i Nyps och vi fördelar det till en ansvarig handläggare.

På Min Ansökan publiceras alla Region Jämtland Härjedalens erbjudanden om företagsstöd. Där hittar du dock bara en väldigt kortfattad beskrivning i en "puff". Läs mer om vilka kostnader som är stödbara och vad som i övrigt gäller för erbjudandena direkt här på vår webb.

Region Jämtland Härjedalen har ett brett utbud av företagsstödserbjudanden. De formas utifrån vad som är möjligt med de legala och ekonomiska ramar som finns och de strategiska behov som näringslivet har.

Du hittar erbjudandena här

Senast i december varje år fastställer regionala utvecklingsnämnden (RUN) vilka erbjudanden om företagsstöd som finnas under kommande verksamhetsår. Därför kan utbudet variera lite mellan år. Nämnden kan vid behov besluta om förändringar i erbjudandena eller lägga till och ta bort erbjudanden under året.

Läs mer om regionala utvecklingsnämnden här

Har du synpunkter på vilka erbjudanden som finns? Vi tar gärna en dialog. Kontakta enhetschef vid allmänna frågor och en handläggare vid frågor om ett specifikt erbjudande.

Läs informationen om det erbjudande om företagsstöd som du är intresserad av för att få mer utförlig information om vilka kostnader som kan stödjas. Generellt gäller att företagsstödet ska finansiera strategiska utvecklingssatsningar i företaget.

Kostnader som normalt inte prioriteras stöd:

 • inköp av lätt avyttringsbara tillgångar är normalt inte stödbart och stöd beviljas aldrig till inköp av kontorsutrustning och teknisk utrustning till personal
 • reinvesteringar med undantag för om reinvesteringsåtgärden till viss del ersätter befintlig utrustning men också samtidigt innehåller nyinvestering som skapar en väsentligt stärkt konkurrenskraft och kapacitet
 • normal driftsrelaterad verksamhet eller åtgärder som är löpande eller periodiskt återkommande
 • återbyggnad efter skada
 • investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler

I varje erbjudande om företagsstöd beskrivs vilka typer av kostnader som är godkända baserat på den paragraf som tillämpas i stödgivningen.

Det stöd som beviljas får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras. Det gäller för alla erbjudanden om företagsstöd.

Företaget som söker stöd ska redovisa hur finansieringsplanen ser ut och vid behov kan Region Jämtland Härjedalen behöva ha kontakt med övriga finansiärer. Annan finansiering utöver företagsstödet behöver alltså finnas i form av eget kapital, finansiering från privata investerare, banklån eller annan källa.

Det är olika nivå på maximalt belopp offentligt stöd för olika typer av företagsstöd. Läs mer om vad som gäller på sidan där erbjudandena förklaras.

Stöd kan också bara ges i mån av tillgång till medel. Region Jämtland Härjedalens ekonomiska ram för att bevilja företagsstöd är begränsad.

När du har skickat in en ansökan om företagsstöd via Min Ansökan fördelas ärendet till en handläggare hos oss. Handläggaren kommer att ta kontakt med dig och ofta behöver kompletterande underlag tas in.

Handläggningstiden varierar och beror bland annat på hur tydlig du har varit när du skrivit din ansökan. En tydligt skriven ansökan där all obligatorisk information som behövs för bedömningen finns med går snabbare att handlägga än en ansökan med otydliga beskrivningar och bristande underlag. Handläggningtiden påverkas också av hur många ärenden som för tillfället ligger inne för handläggning. Det är också viktigt att alla tillstånd som krävs för att investeringen ska kunna genomföras finns på plats när du skickar in ansökan, annars kan handläggningen dra ut på tiden.

Den investering/åtgärd som ansökan avser kan påbörjas på egen risk direkt efter inskickad ansökan. Om du undrar något om hur handläggningen är du välkommen att kontakta din handläggare.

De flesta erbjudanden ligger öppna att söka löpande under året.

Alla ansökningar bedöms utifrån hållbarhetskriterier

"Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling." Det är ett citat från de förordningar som styr företagsstöden.

Vi brukar prata om tre olika hållbarhetsdimensioner:

 • Social hållbarhet​
 • Miljömässig/ekologisk hållbarhet​
 • Ekonomisk hållbarhet​

För dig som företagare handlar den ekonomiska dimensionen om att driva verksamheten på ett lönsamt sätt som säkrar företagets framtid. Den miljömässiga dimensionen innebär aspekter såsom att minimera företagets negativa påverkan på mark, vatten, luft eller människors och djurs hälsa. Sociala hållbarhet handlar om sådant som att utveckla verksamheten så att arbetsplatsen blir tillgänglig och attraktiv för alla.

Stöd beviljas bara om det bedöms vara hållbart utifrån samtliga dimensioner. Brister i en hållbarhetsdimension kan alltså utgöra avslagsgrund.

Vid handläggning av ett företagsstödsärende tittar vi bland annat på följande:

Ekonomisk dimension

 • Hur bidrar stödet till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden och lönsamhet?
 • Kan företaget anställa fler som ett resultat av den satsning som stödet avser?
 • Hur bidrar stödet till att öka skatteintäkterna i regionen?
 • Skapar den investering som stödet avser "ringar på vattnet" i kringliggande näringsliv så att fler företag också kan utvecklas tack vare satsningen, till exempel som underleverantörer?  

Miljömässig (ekologisk) dimension

 • Har företaget ett dokumenterat miljöarbete?
 • Hur bidrar stödet till att uppnå målen i länets Energi-och klimatstrategi, Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län?
 • Bidrar företaget till att lösa en angelägen hållbarhetsutmaning och till att vi når målen i Agenda 2023?
 • Vilken är investeringens/insatsens miljö-, energi eller klimatpåverkan?
 • Bidrar det stödet avser att utveckla till att lösa en miljö-, energi eller klimatutmaning?

Social dimension

 • Arbetar företaget aktivt för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?Bidrar stödet till att göra arbetsplatsen mer tillgänglig, anpassad och attraktiv ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
 • Hur bidrar stödet till att utveckla sysselsättningen i regionen avseende den sociala dimensionen, till exempel jämställdhet på arbetsmarknaden?
 • Bidrar den vara/tjänst som stödet avser till att lösa en samhällsutmaning av social karaktär?
 • Kan företaget tack vare stödet bredda näringslivsstrukturen på orten så att fler typer av arbetstillfällen skapas?

Titta på vår film om hållbara företagsstöd

Vi har tagit fram en film som beskriver hur hållbarbarhetsdimensioneran bedöms vid handläggning av en ansökan om företagsstöd. Den hittar du här på webben.

Använd vår hållbarhetsvägledning

Vi har även tagit fram en vägledning som riktar sig till företag och projektaktörer som ska söka regional utvecklingsfinansiering (projekt- eller företagsstöd).

Läs hållbarhetsvägledningen

Ta hjälp av Almis Framtidsdialog

Om du behöver hjälp med att komma i gång med ditt företags hållbarhetsarbete finns Almis Framtidsdialog tillgänglig via länken nedan. Framtidsdialogen är kostnadsfri och skapar en bra grund inför din ansökan om Företagsstöd från Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer om Almis erbjudande Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du informerar den som är ansvarig handläggare om planeras ägarförändringar eller om något händer som påverkar företagets möjlighet att genomföra den investering/åtgärd som stödet avser på planerat sätt. Region Jämtland Härjedalen tar då ställning till hur detta påverkar beviljat stöd. Ändringen måste godkännas i förväg genom ändringsbeslut. Om en ändring har skett utan att det är godkänt kan det utgöra grund för återkrav av stödet.

När handläggningen är klar lägger ansvarig handläggare fram ett förslag till beslut. Om det är fråga om stödbelopp över 2 miljoner kronor behöver stödet beslutas direkt av regionala utvecklingsnämnden. Om det är lägre belopp kan beslut i ärendet fattat på delegation av nämnden av enhetschef.

När beslut är fattat kommer du få besked om det av den som handlägger ditt ärende. Handläggaren skickar då ett så kallat verkställighetsbeslut till den som är kontaktperson hos er i ärendet. Om det är ett bifallsbeslut kommer det framgå när och hur du ska ansöka om utbetalning av stödet. I beslutet framgår också uppgifter om den åtgärd som ditt företaget ska genomföra och vilka kostnader som är godkända. Om det är en extern kontrollant utsett i ärendet står även det i beslutet. 

Ett beslut kan vara förenat med ytterligare villkor än de som gäller direkt med stöd i förordningen. Dessa villkor ska framgå i beslutet.

Beslut som fattas av Region Jämtland Härjedalen är offentliga men om beslut begärs ut som allmän handling gör vi en sekretessprövning innan utlämnande.

Stödet betals ut i efterhand efter redovisning av upparbetade kostnader.

Läs mer om ansökan om utbetalning