Ansök om medfinansiering

Det går att ansöka om medfinansiering till regionala projekt eller projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med finansiering från exempelvis EU-program. Tänk på att medfinanseringen måste sökas i god tid. Ansökan ska hinna beredas innan den läggs fram för beslut.

Ta gärna kontakt med beredningshandläggaren redan i idéstadiet för en inledande dialog. Ansökan om medfinansering måste sedan komma in skriftligen (se ansökningsblankett). Vilka datum som gäller för inlämning av ansökan och mötesdatum för Regionala utvecklingsnämnden (RUN) där beslutet tas ser du i tabellen.

I de fall medfinanseringsbeloppet understiger 500 000 kronor har förvaltningschef möjlighet att ta beslut på delegation. I övrigt gäller samma rutiner för ansökan och beredning.

Blanketter för ansökan om medfinansiering

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att:

  • endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor
  • ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Inlämningsdatum:

Beslutsdatum, Regionala utvecklingsnämnden:

2018-09-25

2018-11-13

2018-10-30

2018-12-18

(Delegerat till arbetsutskottet, extra möte 2018-12-14)

2018-11-27

2019-01-15

2019-01-08

2019-02-26

2019-02-06

2019-03-27

(Beslut om ERUF-projekt, se nedan)

 

Målen för den regionala tillväxtpolitiken

De projekt som regionen medfinansierar ska syfta till att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken. Därför är det viktigt att du i ansökan förklara hur projektet avser att göra det.

Läs de regionala strategierna

Det regionala tillväxtprogrammet specificeras vilka insatsområden som är prioriterade.

Läs Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands länPDF

Strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland

Region Jämtland Härjedalen kan medfinansiera projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland. Vi ser gärna en tidig dialog kring din ansökan om medfinansering.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets webb

Kommande utlysning för det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland planeras att vara öppen 14 december - 14 mars.

Regionala utvecklingsnämnden för Region Jämtland Härjedalen beslutar om medfinansiering till projekt inom Mellersta Norrland 27 mars. Ansökan om medfinansiering ska vara inkommen senast 6 februari.

Skriv tabellbeskrivning här

Skicka ansökan till:

Region Jämtland Härjedalen
Område Näringsliv
Box 654
831 27  ÖSTERSUND 

Märk gärna kuveret med "Projektansökan"

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214