Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se

Ta gärna kontakt med beredningshandläggaren redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. Genom en tidig diskussion om projektidén kan vi reda ut en del viktiga frågeställningar som gör att handläggningen sedan tar kortare tid.  

Medfinansiering till projekt beslutas av regionala utvecklingsnämnden. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens möte och därför måste en ansökan om medfinansiering ha skickats in via Min Ansökan ungefär 7 veckor innan mötet för att handläggningen ska hinna klart i tid. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att ta beslut på delegation. Därför kan "små" ansökningsbelopp hanteras löpande. Det finns även möjighet att lägga fram beslut om medfinansiering upp till 2 000 000 kronor till regionala utvecklingsnämndens presidium, men då gäller nedanstående ansökningsdatum.

Bra att veta om projektstöd

  • Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. Den är alltså även vägledande för hur Region Jämtland Härjedalen ska prioritera medfinansiering till projekt.
  • Projektstödet följs upp med nationella resultatindikatorer. Under handläggningen har vi därför en dialog om projektets koppling till den nationella strategins prioriteringar och vilket indikatormål som ska sättas för projektet.
  • På regional nivå styr även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tillväxtarbetets inriktning och målsättningar.
  • Regionens medfinansiering styrs även av förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Region Jämtland Härjedalens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.
  • Ansökan ska ge en bakgrund till projektet, beskriva syftet och målsättningarna samt innehålla en aktivitetsplan och kostnads- och finansieringsbudget. Vid handläggning bedöms aktivitetsinnehållet i relation till projektets syfte och mål (effektlogiken), projektägarens genomförandekapacitet, kostnadseffektiviteten med mera.
  • Läs dokumentet "Allmänna villkor för stöd till projekt - Region Jämtland Härjedalen" innan ansökan lämnas in. Stödmottagaren är skyldig att driva och redovisa projektet i enlighet med villkoren.
  • Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att 1) endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor 2) ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utforningen av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan.

Skriv tabellbeskrivning här

Inlämningsdatum

Beslutsdatum, Regionala utvecklingsnämnden

2020-10-27

2020-12-15

2021-01-05

2021-02-23

2021-02-07

2021-03-30

2021-03-21

2021-05-18

2021-04-18

 2021-06-15

2021-08-08

2021-09-21

2021-08-29

2021-10-20

2021-10-03

2021-11-23

2021-10-24

2021-12-14


EU-programmet Mellersta Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Utlysningen Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft stängde 10 september. Ansökningar om medfinansiering till förstudier kan hanteras löpande, både av Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket.

Läs mer om programmet för Mellersta Norrland

Läs mer utlysningen för förstudier

Stöd till bredbandsinfrastruktur