Ansök om medfinansiering

Det går att ansöka om medfinansiering till regionala projekt eller projekt som växlar upp de regionala tillväxtmedlen med finansiering från exempelvis EU-program. Tänk på att medfinanseringen måste sökas i god tid. Ansökan ska hinna beredas innan den läggs fram för beslut.

Skicka in ansökan via Min Ansökan www.minansokan.se

Ta kontakt med beredningshandläggaren redan i idéstadiet för en inledande dialog. Vilka datum som gäller för inlämning av ansökan och mötesdatum för Regionala utvecklingsnämnden (RUN) där beslutet tas ser du i tabellen.

I de fall medfinanseringsbeloppet understiger 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att ta beslut på delegation. I övrigt gäller samma rutiner för ansökan och beredning.

Ansök om medfinansiering via Min Ansökan!

En ansökan om medfinansiering till projekt skickas in genom webbtjänsten Min Ansökan, www.minansokan.se.

Ansökan ska ge en bakgrund till projektet, beskriva syftet och målsättningarna samt innehålla en aktivitetsplan och kostnads- och finansieringsbudget.

Tänk på följande när du skriver ansökan:

  • Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projetket med anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken. Läs därför den regionala utvecklingsstrategin innan skrivstart. Ta gärna en tidig kontakt med beredningshandläggare och diskutera igenom projektidén innan ansökan skickas in.
  • Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att 1) endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor 2) ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas
  • Läs dokumentet "Allmänna villkor för stöd till projekt - Region Jämtland Härjedalen" innan ansökan lämnas in. Stödmottagaren är skyldig att driva och redovisa projektet i enlighet med villkoren.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utforningen av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan.

Skriv tabellbeskrivning här

Inlämningsdatum

Beslutsdatum, Regionala utvecklingsnämnden

2020-01-13

2020-02-25

2020-01-24

2020-03-31 (ERUF-projekt, se nedan)

2020-03-24

2020-05-12

2020-04-17

2020-06-09


Målen för den regionala tillväxtpolitiken

De projekt som regionen medfinansierar ska syfta till att uppnå målen för den regionala tillväxtpolitiken. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar hur projektet avser att göra det.

Läs de regionala strategiernaPDF

EU-programmet Mellersta Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets webb

Tillväxtverket stängde vårens utlysning (2020:1) den 10 mars. Region Jämtland Härjedalen beslutar om medfinansiering till dessa projek 31 mars.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214