Utlysning - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete

Detta är en riktad inbjudan till aktörer i länet att ansöka om medfinansiering till projekt som stärker aktörens kapaciteten att vara aktivt samskapande i det regionala utvecklingsstrategiska arbetet.

Utlysningen kopplar till Region Jämtland Härjedalens uppdrag att som regionalt utvecklingsansvarig aktör utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS) och driva processen för en smart specialiseringsstrategi (S3). Intentionen är att strategierna ska få god förankring både lokalt och regionalt. De projekt som beviljas medel inom utlysningen ska skapa kapacitet bland länets aktörer att vara aktivt samskapande i RUS- och S3-processen, vilket inkluderar att bidra med kunskaps-, planeringsunderlag och analyser.

Projekten kan innehålla aktiviteter som:

  • Tar fram kunskaps-, planeringsunderlag och analyser som sedermera kan utgöra underlag till det regionala strategiarbetet
  • Möjliggör aktörens medverkan i workshops och andra aktiviteter som Region Jämtland Härjedalen anordnar med koppling till RUS- och S3-processen
  • Skapar lokal förankring av de regionala strategierna

Näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan inom projektet. I genomförandet ska ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras och hänsyn tas till att beakta olika gruppers behov och intressen såsom unga, utrikes födda och den samiska ursprungsbefolkningen.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i vårt län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för tillväxtarbetet. En smart specialiseringsstrategi lyfter länets styrkor genom att prioritera tematiska områden med potential för tillväxt.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan län och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målen Investering för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. 

Arbetet med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin kan följas via www.regionjh.se/rus

Ansök om regionalt stöd via Tillväxtverkets e-tjänst Min Ansökan.

Vilka aktörer kan söka?
För vad kan vi söka?
Vad ska ansökan innehålla?
När kan vi ansöka?
Övrigt som är viktigt att veta
Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
Hur länge kan projektet pågå?
Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Hur ansöker vi?
Hur handläggs och beslutas ansökan?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214