Projektstöd

Det operativa tillväxtarbetet i vår region drivs och finansieras till stor del i projektform. Region Jämtland Härjedalen kan i mån av tillgängliga resurser medfinansiera dessa projekt. Projektstöd kan sökas av olika aktörer, både privata och offentliga. Vilken aktör som är lämplig projektägare beror på projektets syfte och innehåll. Här hittar du samlad information om bidrag för projektverksamhet.

Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt. Den är alltså även vägledande för hur Region Jämtland Härjedalen ska prioritera medfinansiering till projekt. Projektstödet följs upp med nationella resultatindikatorer. Under handläggningen har vi därför en dialog om projektets koppling till den nationella strategins prioriteringar och vilket indikatormål som ska sättas för projektet. På regional nivå styr även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tillväxtarbetets inriktning och målsättningar.

Regionens medfinansiering styrs även av förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Regionens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.

Tveka inte att ta en tidig kontakt med beredningshandläggaren för att diskutera din projektidé!

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I den nationella projektbanken kan du söka information om beviljade projekt.

Sök projekt i Projektbanken

Stöd och bidrag från Kulturen

Ska du driva ett tidsbegränsat projekt av regionalt intresse med inriktning mot kultur? Då ska du läsa mer om stöd och bidrag från Kulturen. 

Läs mer om stöd och bidrag från Kulturen


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se