Projektstöd

Det operativa tillväxtarbetet i vår region drivs och finansieras till stor del i projektform. Genom anslag 1:1 kan Region Jämtland Härjedalen i mån av tillgängliga resurser medfinansiera dessa projekt.

Projektstöd kan sökas av olika aktörer, både privata och offentliga. Vilken aktör som är lämplig projektägare beror på projektets syfte och innehåll.

Har du en projektidé som stärker den lokala och regionala konkurrenskraften samt bidrar till en hållbar utveckling i alla delar av länet, ta en tidig kontakt med oss!

Skicka in ansökan via Min Ansökan: www.minansokan.se

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft  är vägledande för alla som arbetar nationellt eller regionalt för regional tillväxt och på regional nivå utgår vi från den den regionala utvecklingsstrategin (RUS) inkluderat progammet för smart specialisering (S3). Projekten måste även ligga inom ramen för vad som får stödjas utifrån förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Nu går vi in i en ny programperiod för Europeiska regionala utvecklingsfonden! Tillväxtverket har publicerat information om den nya programperioden samt de första utlysningstexterna på sin hemsida. Ansökningrna till Tillväxtverket skickas in via Min Ansökan och ansökningsperioden i första utlysningen är öppen mellan 1-15 september 2022. Aktörer som avser söka regional medfinansering från Region Jämtland Härjedalen kommer kunna börja skapa ansökan om medfinansiering i Min Ansökan den 15 augusti. Den regionala utlysningen stänger, likt Tillväxtverket, den 15 september 2022.

Läs mer om ERUF på Tillväxtverkets webb

Läs mer om de första utlysningarna på Tillväxtverkets webb

Om ni ämnar söka regional medfinansiering till ert ERUF-projekt vill vi att ni tar kontakt med en beredningshandläggare i ett tidigt skede.

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I den nationella projektbanken kan du söka information om beviljade projekt.

Sök projekt i Projektbanken

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se