Par vid busstolpe

Regional kollektivtrafik

Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden - är ett övergripande mål i den regionala utvecklingsstrategin för Region Jämtland Härjedalen. Tillsammans med Länstrafiken i Jämtlands län AB, Norrtåg AB och kommunerna arbetar vi på regional utveckling med den allmänna kollektivtrafiken i länet och över länsgräns.

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) sedan 2015. Myndigheten har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och över länsgräns, samt dess framtida utveckling.

Myndigheten ska ta fram ett Trafikförsörjningsprogam som beskriver den allmänna kollektivtrafiken i länet och till/från angränsande län, hur den ska utvecklas och mål för den.

Inför beslut om upphandling av allmän kollektivtrafik ska myndigheten fatta beslut om trafikplikt. Beslut om Trafikplikt ska ange servicenivån på trafiken i det aktuella området.

RKM har också ansvaret för särskild kollektivtrafik (färdtjänst och riksfärdtjänst) i de kommuner som valt att överlåta uppgiften, f n är det Åre, Ragunda, Berg, Bräcke Härjedalen och Krokoms kommuner.

Kommersiell linjetrafik får fritt etableras. Det krävs
- en anmälan till RKM senast 21 dagar innan trafiken ska starta,
- trafikinformation ska lämnas till Samtrafiken i Sverige AB (www.samtrafiken.se) som ansvarar för Gemensamt system för trafikantinformation GTI,
- uppgifter för utvärdering och uppföljning ska lämnas till Transportstyrelsen, på begäran.

Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB är de bolag som har till uppgift att operativt verkställa den trafik som RKM beslutat om, se www.ltr.se och www.norrtag.se för information om trafikutbud, priser etc.