Bolag och intresseorganisationer

För att uppfylla det regionala utvecklingsansvaret är Region Jämtland Härjedalen delägare i sju bolag och medlem i tre intresseorganisationer.
Bolagens uppgift är att i ägarnas ställe effektivt utföra olika uppdrag. Bolagen ger ett mervärde till regionen i samarbete med andra aktörer – synergier som Region Jämtland Härjedalen inte kan skapa på egen hand.

Ägarstyrningen av Region Jämtland Härjedalens bolag utförs av förvaltningsområdet Regional Utveckling och sker i dialog med bolagens övriga ägare.

Arbetet innebär bland annat att:

  • ansvara för ägar- och bolagsdialog
  • utforma ägardirektiv
  • administrera ägarsamråd
  • följa upp uppsatta mål och ekonomi

Almi Företagspartner Mitt AB (24,5%)

Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer framgångsrikt ska kommersialiseras, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi ska genom riskfinansiering och affärsrådgivning stärka nyföretagandet och konkurrenskraften i företag och därigenom medverka till ett växande och mer dynamiskt näringsliv. Almi har en marknadskompletterande roll, vilket innebär att verksamheten inte ska konkurrera med den privata sektorns utbud av tjänster.

Coompanion

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Coompanions arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Föreningen Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag bildades i december 2020 av bl.a. Trøndelag fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen, och har status som gränskommitté under Nordiska ministerrådet. Målsättningen med Fellesrådet är att utveckla en bred och handlingskraftig plattform för gränsregional samhandling och utveckling, som på sikt också ska engagera samarbetspartner från näringsliv, akademi och civilsamhälle. Utöver Trøndelag fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen är även ett flertal kommuner i respektive region medlemmar i föreningen.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsorganisationerna är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar liksom Svenska turistföreningen (STF), Jamtli och Inlandsbanan. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskning och Region Jämtland Härjedalen.

Peak Innovation AB (7,5%)

Peak Innovations uppdrag är att stärka näringslivet och sysselsättningen i regionen genom att:

  • stimulera uppkomsten av nya företag
  • utveckla befintliga företag och organisationer
  • få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län

Peak Innovation stimulerar till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Det görs genom att förenkla vägar till kunder, kunskap och kapital i samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor. Peak Innovations mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt.

Torsta AB (45%)

Torsta är ett kunskapsföretag för de gröna näringarna. Här bedrivs landsbygdsutveckling för att tillvarata och stärka verksamheter inom den gröna sektorn – det vill säga jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö – för att skapa ett bärkraftigt företagande och hållbar utveckling i hela länet. Arbetet utförs på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och det övergripande målet är att förverkliga regionala målsättningar och strategier kopplade till gröna näringar.

Torsta genomför försöksodlingar på uppdrag av SLU samt ett antal odlingsföretag. Torsta bedriver även gymnasieutbildning inom naturbruk på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund inom skog, lantbruk och djur. Dessutom erbjuds olika kurser för vuxna inom lantbruk, skog och företagande.

Vattenbrukscentrum Norr AB (20%)

Vattenbrukscentrum Norr AB är den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk för de ekonomiskt intressanta fiskarterna regnbåge och den framavlade rödingen Arctic Superior.
Genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk är Vattenbrukscentrum Norr AB ett bolag som både ska ge vetenskapliga och företagsmässiga lärdomar.