Bredband och digitalisering

Alla boende och arbetsplatser i Jämtland Härjedalen ska ha möjlighet till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor, oavsett var i länet de bor.

År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Som en av flera åtgärder för att uppnå det målet har Region Jämtland Härjedalen anställt en regional bredbandssamordnare. Denna ska verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt i sådana frågor i Jämtlands län för såväl offentliga som privata aktörer.

Region Jämtland Härjedalen har signerat den nationella Digitala Agendan. Det innebär bland annat att organisationen har åtagit sig att ta fram en regional Digital Agenda som ska utgöra en handlingsplan för ett större användande av digitala tjänster.

Mer information om bredband och digitala tjänster finns under menyerna till vänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se