Partnerskap Mittstråket

Partnerskap Mittstråkets har bildats genom en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och de sex kommunerna Bräcke, Krokom, Sundsvall, Ånge, Åre och Östersund.

Den gemensamma utmaningen är att stärka Mittstråket som funktionella och hållbart gränsöverskridande transportstråk som länkar samman människor och verksamheter. Målsättningarna är att skapa mer hållbara transporter, korta restider, öka godskapacitet, underlätta arbets- och utbildnings­pendling.

Partnerskapet samarbetar inom följande fyra områden: Mobility management, trafikering, infrastruktur, samhällsplanering och väljer vilka åtgärder inom dessa fyra områden som ska fokuseras på, både på kort och lång sikt. Partnerskapet samordnas av en kanslifunktion som är placerat på Region Jämtland Härjedalen

Under perioden 2015-2019 drevs "Projekt Mittstråket" mycket framgånsrikt. Under den perioden tods det fram ett omfattande och gediget utrednings­material som beskrev befintliga strukturer, brister, potentialer och åtgärdsbehov.

Rapporter

Förslag till strategi för Mittstråkets fortsatta utveckling - Huvudrapport - 2020PDF
Förslag till strategi för Mittstråkets fortsatta utveckling - BILAGOR - 2020PDF
Utvecklingsinriktning för Mittstråket - 2019PDF
Analys av trafikering med persontåg Östersund -Umeå - 2019PDF
Analys av stationslägen och trafikering i Mittstråket - 2017.PDF
Genomlysning av planer och program i Mittstråket - 2018PDF
Godstransporter och omlastningspunkter i Mittstråket - Kortversion - 2019PDF
Godstransporter och omlastningspunkter i Mittstråket - 2019PDF
Jämställdhet i Mittstråket - 2019PDF
Kapacitetutredning Mittstråket Storlien – Sundsvall - 2019PDF
Kapacitetutredning Mittstråket Östersund – Umeå -2019PDF
Kapacitetsutredning Mittstråket PM genomförbarhet - 2019PDF
Mittstråket som grön godskorridor - 2019PDF
Ny linjedragning Stöde-Sundsvall - 2019PDF
Tillväxt och utvecklingspotential i Mittstråket - 2019PDF
Tillväxt och utvecklingspotential i Mittstråket Kortversion -2019PDF
Undersökning om spårspring längs Mittstråket - 2017PDF
Ökat kollektivtrafikresande i Mittstråket - 2019PDF

Kontakt
Moa Breivik, Infrastruktursamordnare
063-14 66 10, moa.breivik(a)regionjh.se

Mittstråket