Vad menas med "hållbar tillväxt"?

Företagsstöden ska bidra till hållbar utveckling, av företaget och regionen. Så här står det i de förordningar som styr företagsstöden:

"För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag och därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd lämnas enligt denna förordning.

Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden."

Vår utgångspunkt är att företagsstöden ska främja “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Bruntlandkommissionen).

När det gäller företagsstöd bryts hållbarhetsbedömningen in i tre olika dimensioner: den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. På företagsnivå handlar den ekonomiska dimensionen om att driva verksamheten på ett lönsamt sätt som säkrar företagets framtid. Den miljömässiga dimensionen syftar på insatser för att minimera företagets negativa påverkan på mark, vatten, luft eller människors och djurs hälsa. Den sociala dimensionen innefattar att utveckla verksamheten så att arbetsplatsen blir tillgänglig och attraktiv för alla. Stöd beviljas bara om det bedöms vara hållbart utifrån samtliga dimensioner. Brister i en hållbarhetsdimension kan utgöra avslagsgrund.

Vid handläggning av ett företagsstödsärende tittar vi bland annat på följande:

Ekonomisk dimension

 • Hur bidrar stödet till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden och lönsamhet?
 • Kan företaget anställa fler som ett resultat av den satsning som stödet avser?
 • Hur bidrar stödet till att öka bruttoregionalprodukten (BRP) och skatteintäkterna i regionen?
 • Skapar den investering som stödet avser "ringar på vattnet" i kringliggande näringsliv så att fler företag också kan utvecklas tack vare satsningen, till exempel som underleverantörer?  

Miljömässig (ekologisk) dimension

 • Har företaget ett dokumenterat miljöarbete?
 • Hur bidrar stödet till att uppnå målen i länets Energi-och klimatstrategi, Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län?
 • Vilken är investeringens/insatsens miljö-, energi eller klimatpåverkan?
 • Bidrar det stödet avser att utveckla till att lösa en miljö-, energi eller klimatutmaning?

Social dimension

 • Arbetar företaget aktivt för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?Bidrar stödet till att göra arbetsplatsen mer tillgänglig, anpassad och attraktiv ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
 • Hur bidrar stödet till att utveckla sysselsättningen i regionen avseende den sociala dimensionen, till exempel jämställdhet på arbetsmarknaden?
 • Bidrar den vara/tjänst som stödet avser till att lösa en samhällsutmaning av social karaktär?
 • Kan företaget tack vare stödet bredda näringslivsstrukturen på orten så att fler typer av arbetstillfällen skapas?
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden